ແຂ່ງຂັນແນວຄວາມຄິດ ນັກສຶກສາໃຫ້ກາຍເປັນຜູປະກອບການໄວໜຸມ ດ້ານທຸລະກິດກະສິກໍາ ທີ່ ວິທະຍາໄລກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜືອ

ໃນວັນທີ່ 15 ຕຸລາ 2016 ຢູ່ທີ່ສະໂມສອນ ຂອງວິທະຍາໄລກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜືອໄດ້ຈັດງານປະກວດການສ້າງຜູ້ປະກອບການໄວໝຸ່ມ ກັບການແຂ່ງຂັນຄວາມຄິທຸລະກິດດ້ານກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ທີ່ຢືນຍົງ. ໂດຍເປັນປະທານ ອາຈານ ທອງສະມຸດ ພູມມະສອນ ອໍານວຍການວິທະຍາໄລ ເປັນຜູ້ກ່າວເປີດພິທີຢາງເປັນທາງການ: ຈຸດປະສົງດັ່ງກ່າວມີ 4 ເປົ່າໝາຍ:ເພື່ອສ້າງເຄື່ອຂ່າຍ ຄູ່ຮ່ວມງານດ້ານກະສິກໍາເຂດເນີນສູງແລະ ການເຜີຍແຜ່ຄວາມອາດສາມາດ,ພັດທະນາຄຸນນະພາບການສຶກສາທີ່ດີມີຄວາມກ່ຽວພັນກັບເຂດເນີນສູງ, ພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ນຄອງບໍລິຫານວິທະຍາໄລ ໃຫ້ມີຄວາມໂປ່ງໃສ່,ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ມີຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ,ເພື່ອເພີ່ມການຈ້າງງານໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາທີ່ຮຽນຈົບເພື່ອສະໜັບສະໜູນການພັດທະນາເຂດເນີນສູງພ້ອມນັ້ນ ມີບັນດາຫົວໜ້າ ແລະ ຄະນະພະແນກການອ້ອມຂ້າງ ແຂວງ ຫລວງພະບາງ, ຕາງໜ້າຄະນະບໍດີຄະນະກະເສດສາດ ແລະ ຊັບພະຍາກນປ່າໄມ້, ມສ ສຸພານຸວົງ, ອໍານວນການວິທະຍາໄລເຕັກນິກຫລວງພະບາງ, ຜູ້ຕາງໜ້າສະຖາບັນການເງິນຈະລະພາກ, ທ່ານ ນາງ ຊິນເວຍ ຫົວໜ້າໂຄງການ SURAFCO, ທ່ານ Andrew Barlet ຫົວໜ້າຊ່ຽວຊານປະຈໍາໂຄງການ Luras, ທ່ານ ນາງ ບົວໄຂ ຈາກບໍລິສັດ ອີດີຊີ, ມີແຂກຖືກເຊີນທີ່ມາຈາກພາກສ່ວນຕ່າງໆ ພ້ອມທັງ ພະນັກງານຄູອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາພາຍໃນວິທະຍາໄລເຂົາຮ່ວມຢ່າງພໍພ່ຽງ. ໃນພິທີດັ່ງກ່າວ ທ່ານ ທອງສະມຸດ ພູມມະສອນ ອໍານວຍການ ວິທະຍາໄລ ໄດ້ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນ ໃນງານແຂ່ງຂັນຄວາມຄິດທຸລະກິດກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ທີ່ຍຶນຍົງ ພ້ອມນັ້ນທ່ານ ຍັງເນັ້ນກິດຈະກໍາດ່ັງກ່າວ ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍແລະ ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການວາງອອກ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຈຸດປະສົງທີ່ 4 ຂອງໂຄງການຄື:ການເພີ່ມການຈັດງານໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາທີ່ຮຽນຈົບໄດ້ມີວຽກເຮັກງານທໍານໍາໄປພັດທະນາເຂດເນີນສູງ, ການເປັນຜູ້ປະກອບການເປັນສິ່ງທີ່ສັງຄົມລາວໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ມີການສົ່ງເສີ່ມຫຼາຍ. ຊຶ່ງພາກລັດ, ພາກເອກະຊົນ ກໍ່ຄືອົງການພັດທະນາສາກົນຕ່າງໆ ກໍໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼາຍໆໂຄງການທີ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນທັງທາງດ້ານວິຊາການ ແລະ ດ້ານການເງິນເພື່ອອໍານວຍຄາວມສະດວກ ແລະ ສົ່ງເສີ່ມໃຫ້ໄວ້ໜຸ່ມ ແລະ ບຸກຄົນທົ່ວໄປສາມາດລິເລີ່ມ ແລະ ຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງຕົວເອງໄດ້.ຊຶ່ງຄູອາຈານ ແລະ ພະນັກງານພາຍໃນວິທະຍາໄລກໍ່ໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວນໃນການແຂ່ງຂັນໃນບົດບາດເປັນທີ່ປຶກສາໃຫ້ທີມນັກສຶກສາການແຂ່ງຂັນຄັ້ງນີ້ຖືວ່າເປັນຄັ້ງທໍາອິດທີ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນສະເພາະໃນຂະແໜງກະສິກໍາແລະ ປ່າໄມ້, ການແຂ່ງຂັນທັງໝົດຈະປະກອບດ້ວຍ 2 ຮອບ ຄື ຮອບທີ່ 1 ເປັນການແຂ່ງຂັນຄວາມຄິດທຸລະກິດ.ທີມທີ່ຖືກຄັດເລືອກຈາກ ຮອບທີ່ 1 ຈະເຂົ້າແຂ່ງຂັນໃນ ຮອບທີ່ 2 ຄືການແຂ່ງຂັນ ຮູບແບບທຸລະກິດທີ່ມີການກັ່ນຕອງ ແລະ ມີການສຶກສາໃນລາຍອຽດຕື່ມອີກ ທີມທີ່ຊະນະຈະໄດ້ຮັບລາງວັນເປັນເງິນສົດຈໍານວນນຶ່ງ.ໃນງານແຂ່ງຂັນຄັ້ງນີ້ ນອກຈາກນັກສຶກສາປີ 3 ຂອງວິທະຍາໄລແລ້ວ, ນັກສຶສາ ປີ 1 ແລະ ປີ 2, ບັນດາຄູອາຈານພະນັກງານຂອງວິທະຍາໄລທຸກຄົນ, ນັກສຶກສາຈາກສະຖາບັນອື່ນໆ ແລະ ຜູ້ທີ່ສົນໃຈອື່ນໆກໍ່ສາມາດເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນໄດ້. ພິເສດ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການການແຂ່ງຂັນຄວາມຄິດທຸລະກິດ ແລະປ່າໄມ້ທີ່ຍຶນຍົງຄັ້ງນີ້ມີຜົນສໍາເລັດນັນ, ພວກເຮົາມີຜູ້ຊ່ຽວຊານ ຈາກບໍລິສັດທີ່ປຶກສາດ້ານການພັດທະນາ ແລະ ວິສາຫະກິດຈໍາກັດ ຫລື EDC ມາບັນຍາຍໃຫ້ຂໍ້ມູນຄວາມຮູ້ ປະສົບການກ່ຽວກັບການປດິດສ້າງໃນທຸລະກິດກະສິກໍາ, ຂະບວນການແຂ່ງຂັນ, ເວລາ, ການປະກອບທີມ, ໜ້າທີ່ຂອງທີ່ປຶກສາ, ລາງວັນ ແລະ ເຄັດລັບກ່ຽວກັບແຜນທຸລະກິດຊຶ່ງນັບວ່າເປັນໂອກາດທີ່ດີ ແລະ ຫາຍາກທີ່ນັກສຶກສາພວກເຮົາຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ ຖອດຖອນເອົາບົດຮຽນແລະ ເກີດມີແນວຄວາມຄິດທີ່ຈະລິເລີ້ມເຮັດທຸລະກິດ ຂອງຕົນເອງໃນອານາຄົດ ເພື່ອສ້າງຝັງຂອງຕົນໃຫ້ເປັນຈິງ. ແລະ ທ່ານຍັງໃຫ້ຄວາມຄາດຫວັງໃນອານາຄົດກໍ່ຄື ເພື່ອສ້າງຜູ້ປະກອບການໄວ້ໜຸ່ມ ເປັນຜູ້ທີ່ຈະສາມາດນໍາໄປສູ່ການສົ່ງເສີມການສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາ ແລະ ການຊ່ວຍລົດຜ່ອນອັດຕາການຫວ່າງງານຂອງຊາວໜຸ່ມ ແລະ ຕອບສະໜອງໄດ້ນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດ ຂອງລັດຖະບານເຮົາໃນການສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາໃນພາກເອກະຊົນເທດເຮົາໄດ້ອີກທາງນຶ່ງ ໂດຍບໍ່ອາໄສ່ການເຮັດວຽກນໍາພາກລັດແຕ່ຢ່າງດ່ຽວ.