ໝວດວິຊາພື້ນຖານທີ່ນັກສຶກສາທຸກຄົນຕ້ອງຮຽນມີຄື: (ປູກຝັງ, ລ້ຽງສັດ, ທຸລະກິດ ແລະ ປ່າໄມ້)

ການເມືອງ
ຈິດຕະວິທະຍາ ແລະ ມະນຸດສໍາພັນ
ສຳມະນາ ແລະ ການຂຽນລາຍງານ
ຄອມພິວເຕີ

ໝວດວິຊາພື້ນຖານຂອງວິຊາສະເພາະທີ່ນັກສຶກສາທຸກຄົນຕ້ອງຮຽນມີຄື: (ປູກຝັງ, ລ້ຽງສັດ, ທຸລະກິດ ແລະ ປ່າໄມ້)

ການສຶກສາຊຸມຊົນ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ
ການສົ່ງເສີມກະສິກໍາ
ການບໍລິຫານໂຄງການ
ການວາງແຜນ ແລະ ການຈັດການຟາມ
ເສດຖະກິດກະສິກໍາ
ການບັນຊີພື້ນຖານ
ຫຼັກການຜະລິດພຶດເຂດເນີນ
ຫຼັກການລ້ຽງສັດ
ພຶກສາດ ແລະ ສາລິລະສາດພືດ
ກາຍຍະວິພາກ ແລະ ສະລີລະສາດສັດ
ນິເວດວິທະຍາ
ເຄື່ອງມື ແລະ ກົນຈັກກະສິກຳ
ການບໍລິຫານໂລຈິດສ໌ຕີກ
ສະຖິຕິ ແລະ ການວາງແຜນການທົດລອງ
ຈຸລະຊີບວິທະຍາ
ຄະນິດສາດນຳໃຊ້
ພາສາອັງກິດກະສິກຳສຳລັບການສືສານ

ໝວດວິຊາສະເພາະທົ່ວໄປ ສໍາລັບນັກສຶກສາທຸກຄົນ ປະກອບມີ

ດິນ ແລະ ຄວາມອຸ ດົມສົມບູນຂອງດິນ
ການປະສົມພັນສັດນໍ້າ
ລະບົບກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້ ແລະ ວະນະວັດວິທະຍາ
ການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທີ່ດິນໃນເຂດເນີນສູງ
ອຸຕຸ ກະສິກໍາ
ສຶກສາສິ່ງແວດລ້ອມ
ການປະເມີນການຕະຫຼາດແບບເລັ່ງດ່ວນ
ການດຳລົງຊີວິດໃນເຂດເນີນສູງ
ການແປຮູບອາຫານ
ການທົດລອງໃນພາກສະໜາມ
ງານຟາມ 1-3
ງານຟາມສະເພາະຄະນະວິຊາ
ການສ້າງລາຍຮັບ 1-3