ໃນພາກຮຽນທີ 6, ນັກສຶກສາທຸກຄົນຕ້ອງໄດ້ລົງຝຶກງານ ຊຶ່ງເປັນອົງປະກອບສໍາຄັນຫຼັກຂອງຫຼັກສູດ ແລະວຽກງານການຂຽນບົດຈົບຊັ້ນ.

ນັກສຶກສາມີຫຼາຍທາງເລືອກສໍາລັບບ່ອນລົງຝຶກງານເຊັ່ນວ່າ ລົງຝຶກງານນໍາຜູ້ປະກອບການທີ່ເປັນພາກລັດ ຫຼື ເອກະຊົນ, ຫຼື ສາມາດເຮັດໂຄງການທົດລອງນໍາໃຊ້ ຝຶກງານຢູ່ທີ່ຟາມໃດໜື່ງຂອງວິທະຍາໄລກໍ່ໄດ້.

ທາງວິທະຍາໄລຮັບຮູ້ຄວາມສໍາຄັນ ແລະ ພະຍາຍາມສຸົ່ງເສີມໃຫ້ນັກສຶກສາໄດ້ລົງຝຶກງານກັບຜູ້ກະກອບການພາຍນອກ ເພາະມັນສ້າງໂອກາດອັນດີໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາໃຫ້ໄດ້ຮັບປະສົບການ ການເຮັດວຽກຕົວຈິງ ແລະ ຮູ້ຈັກຮັກແພງກັບບັນດາຜູ້ປະກອບການຕ່າງໆຊຶ່ງອາດຈະເປັນນາຍຈ້າງໃນອານາຄົດຂອງນັກສຶກສາ.