ນັກສຶກສາຕ້ອງໄດ້ເລືອກຮຽນສາວິຊາຫຼັກໃດໜື່ງ

ສາຂາວິຊາປູກຝັງ

ຈຸດປະສົງຂອງຄະນະວິຊາປູກຝັງ
1. ພັດທະນາການຮຽນ-ການສອນໄປຕາມທິດທາງລວມຂອງວິທະຍາໄລ ກໍ່ຄືແຜນພັດທະ ນາທາງດ້ານ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ຂອງກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ພັດທະນາຊົນ ນະ ບົດວາງອອກ.
2. ພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງບັນດາຟ່ມຕ່າງໆ ໃຫ້ການເປັນສະຖານທີ່ເຮັດພາກປະຕິບັດ ຕົວ ຈິງຂອງນັກ ສຶກສາ
3. ເປັນສະຖານທີ່ຮຽນຮູ້ທາງດ້ານວິຊາການປູກຝັງໃຫ້ພະນັກງານ ແລະ ຊາວກະສິກອນຜູ້ທີ່ ມີຄວາມສົນໃຈ
4. ກໍ່ສ້າງນັກວິຊາການປູກຝັງ ໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ ຄວາມສາມາດທາງດ້ານການປູກພືດເຂດເນີນ ສູງ

ໝວດວິຊາສະເພາະຂອງຄະນະວິຊາປຸກຝັງ
ການປ້ອງກັນພືດ
ລະບົບການປູກພືດ
ພືດທັນຍາຫານໃນເຂດເນີນສູງ
ການຂະຫຍາຍພັນພືດ
ພືດສວນ
ການອະນຸລັກຊີວະນາໆພັນພືດ
ເມັດພັນ ແລະ ການຜະລິດເມັດພັນ
ພືດເສດຖະກິດ
ເສດຖະກິດ ແລະ ການຕະຫຼາດພືດ
ການຈັດການຫຼັງການເກັບກ່ຽວ
ການຈັດການສວນກ້າ
ຝຶກງານທ້າຍການສຶກສາ(ລົງຝຶກງານ)

ສາຂາວິຊາລ້ຽງສັດ & ປະມົງ

ຈຸດປະສົງຂອງຄະນະວິຊາລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ
1. ເພື່ອກໍ່ສ້າງນັກວິຊາການ ດ້ານການລ້ຽງສັດ ທັງດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ ຕອບສະໜອງໄດ້ຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ຂອງຕະຫາດແຮງງານ;
2. ມີແນວຄິດ ຄຸນສົມບັດ ສິນທໍາປະຕິວັດ, ມີທັດສະນະຫຼັກໝັ້ນທີ່ຖຶກຕ້ອງ, ມີລະບຽບວິໄນ;
3. ສາມາດນໍາເອົາຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ, ຄວາມຊໍານານງານ ແລະ ປະສົບການໄປໃຊ້ໃນການດໍາລົງຊີວິດ ແລະ ໄປປະກອບອາຊີບຢ່າງມີປະສິດທິພາບ

ໝວດວິຊາສະເພາະຂອງຄະນະວິຊາລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ
ການຈັດການສຸຂະພາບສັດ 1
ການຈັດການສຸຂະພາບສັດ 2
ການລ້ຽງໝູ
ການລ້ຽງສັດປີກ(ຄູ່ມືການລ້ຽງແລະປ້ອງກັນພະຍາດສັດປີກ)
ການລ້ຽງສັດໃຫຍ່ (ການລ້ຽງແບ້)
ອາຫານ ແລະ ການໃຫ້ອາຫານສັດ
ການປູກພືດອາຫານສັດໃນເຂດເນີນສູງ
ການລ້ຽງສັດນໍ້າ
ເສດຖະກິດ ແລະ ການຕະຫຼາດສັດ
ປັບປຸງພັນສັດ
ກວດກາຜະລິດຕະພັນສັດ
ຝຶກງານທ້າຍການສຶກສາ(ລົງຝຶກງານ)

ສາຂາວິຊາປ່າໄມ້

ຈຸດປະສົງຂອງຄະນະວິຊາປ່າໄມ້
1. ເພື່ອກໍ່ສ້າງພະນັກງານວິຊາການ ຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ໃຫ້ຍືນຍົງ, ສາມາດຕອບສະໜອງໄດ້ຕາມຄວາມມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມແຫ່ງຊາດ.
2. ສ້າງໃຫ້ນັກສຶກສາມີແນວຄິດ, ຄຸນສົມບັດ, ສິນທໍາປະຕິວັດ, ທັດສະນະການເມືອງທີ່ຖືກຕ້ອງ, ມີແນວຄິດຮັກຊາດ, ຮັກລະບອບໃຫມ່, ມີຄວາມຈົ່ງຮັກພັກດີຕໍ່ພັກ ແລະ ລັດຖະບານ, ຄວາມສາມັກຄີບັນດາເຜົ່າ, ຮູ້ຊ່ວຍເຫຼືອຊຶ່ງກັນແລະກັນ, ຮູ້ຮັກ ແລະ ອະນຸລັກຮິດຄອງປະເພນີອັນດີງາມຂອງຊາດ ແລະ ມີຄວາມພູມໃຈໃນຄວາມເປັນຊາດລາວ
3. ສ້າງໃຫ້ນັກສຶກສາມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດດ້ານວິຊາການ, ມີຈັນຍາບັນ, ຮັກອາຊີບຂອງຕົນກ່ຽວກັບວຽກງານຄູ້ມຄອງ, ການອະນຸລັກຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ແລະ ການພັດທະນາວຽກງານປ່າໄມ້
4.ຜູ້ສໍາເລັດການສຶກສາໃນສາຂາວິຊານີ້ສາມາດເຮັດວຽກຮ່ວມກັບອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ສາມາດນໍາພາເພື່ອນຮ່ວມງານ ເພື່ອເຮັດວຽກເປັນໝູຄະນະ
5. ສາມາດດໍາເນີນທຸລະກິດດ້ວຍຕົນເອງ, ສາມາດເປັນການນໍາໃນລະດັບຕ່າງໆ ຕາມສະພາບຄວາມເປັນຈີງ, ສາມາດນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ທັນສະໄໝ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການວາງແຜນພັດທະນາທາງດ້ານປ່າໄມ້ໄດ້
6. ສາມາດສຶກສາຕໍ່ໃນລະດັບທີ່ສູງກວ່າ ໃນສາຂາວິຊາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ

ໝວດວິຊາສະເພາະຂອງຄະນະວິຊາປ່າໄມ້
ການປະເມີນຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້
ວະນະວັດວິທະຍາ ແລະ ນິເວດປ່າທຳມະຊາດ
ປ່າໄມ້ຊຸມຊົນ
ວິທະຍາຕົ້ນໄມ້ໃຫຍ່
ວິສະວະກໍາປ່າໄມ້
ການອະນຸລັກສັດນໍ້າ-ສັດປ່າ ແລະ ປ່າສະຫງວນ
ເສດຖະກິດ ແລະການຕະຫຼາດປ່າໄມ້
ການຈັດສັນປ່າ ແລະ ຊີວະນາໆພັນໃນປ່າຜະລິດ
ຜະລິດຕະພັນເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ
ພະຍາດວິທະຍາປ່າໄມ້ ແລະການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ
ສວນກ້າ-ປູກປ່າ
ຝຶກງານທ້າຍການສຶກສາ(ລົງຝຶກງານ)

ສາຂາວິຊາທຸລະກິດກະສິກໍາ

ຈຸດປະສົງຂອງຄະນະວິຊາທຸລະກິດກະສິກໍາ
1. ເພື່ອກໍ່ສ້າງນັກວິຊາການ ດ້ານທຸລະກິດກະສິກໍາ ທັງດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ ຕອບສະໜອງໄດ້ຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ຂອງຕະຫຼາດແຮງງານ;
2. ມີແນວຄິດ ຄຸນສົມບັດ ສິນທໍາປະຕິວັດ, ມີທັດສະນະຫຼັ້ກໝັ້ນທີ່ຖືກຕ້ອງ, ມີລະບຽບວິໄນ
3. ສາມາດນໍາເອົາຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ, ຄວາມຊໍານານງານ ແລະ ປະສົບການໄປໃຊ້ໃນການດໍາລົງຊີວິດ ແລະ ໄປປະກອບອາຊີບຢ່າງມີປະສິດທິພາບ

ໝວດວິຊາສະເພາະຂອງຄະນະວິຊາທຸລະກິດກະສິກໍາ
ຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າ ແລະ ຕະຫຼາດ
ການວາງແຜນແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ
ການຕະຫຼາດ
ການບໍລິຫານໂລຈສຕິກ
ການເງິນຈຸລະພາກສໍາລັບບໍລິຫານທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ
ຄຸນນະພາບ ແລະຄວາມປອດໄພຂອງຜົນຜະລິດ
ກົດໝາຍທຸລະກິດ
ການຕະຫຼາດວັດຖຸດິບ
ການສົ່ງເສີມການຕະຫຼາດ ແລະ ການພັດທະນາທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ
ການແປຮູບຜົນຜະລິດພືດ ແລະສັດ
ການແປຮູບເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ
ຝຶກງານທ້າຍການສຶກສາ(ລົງຝຶກງານ)