ປະເພດວິຊາ ພາກຮຽນ ໜ່ວຍກິດ
ໝວດວິຊາພື້ນຖານ ພາກຮຽນ 1 8
ໝວດວິຊາພື້ນຖານຂອງວິຊາສະເພາະ ພາກຮຽນ 1-4 38
ໝວດວິຊາສະເພາະທົ່ວໄປ ພາກຮຽນ 1-4 25
ໝວດວິຊາສະເພາະສາຂາ (ລວມທັງການລົງຝຶກງານທ້າຍປີ) ພາກຮຽນ 4-6 37
ໝວດວິຊາເລືອກ ພາກຮຽນr 5 3

Download Curriculum in PDF

ສາຂາ ປູກຝັງ
ສາຂາ ທຸລະກິດກະສິກໍາ
ສາຂາ ປະມົງ
ສາຂາ ປ່າໄມ້
ສາຂາ ລ້ຽງສັດ