ວິທະຍາໄລມີຈຸດປະສົງພັດທະນານັກວິຊາການດ້ານກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃຫ້ມີຄວາມສາມາດເພື່ອພັດທະນາເຂດເນີນສູງ ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການປົກປັກຮັກສາລະບົບນິເວດວິທະຍາຂອງເຂດເນີນສູງ, ຮັບປະກັນການຄໍ້າປະກັນເລື່ອງສະບຽງອາຫານ, ການພັດທະນາຊີວິດການເປັນຢູ່ໃນເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ຊຸກຍູ້ການຜັນປ່ຽນຈາການຜະລິດກະສິກໍາແບບປະຖົມປະຖານໃຫ້ເປັນ

ການຜະລິດເພື່ອເປັນສິນຄ້າ. ນັກສຶກສາທີ່ຮຽນຈົບຈາກວິທະຍາໄລສາມາດນໍາໃຊ້ປະສົບການຄວາມຮູ້ ແລະ ທັກສະ ທີ່ໄດ້ຮັບເພື່ອໄປນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນຊີວີດປະຈຳວັນ ແລະ ການປະກອບວິຊາອາຊີບຕົວຈິງ. ນັກສຶກສາຍັງໄດ້ຮຽນຮູ້ວິທີການດັດປັບສະຖານະການຂອງທ້ອງຖິ່ນ  ແລະ ຮູ້ວິທີຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງເສດຖະກິດຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ດ້ວຍການນໍາໃຊ້ເຕັກນິກຄວາມຮູ້ດ້ານກະສິກໍາແບບໃໝ່.

ຫຼັກສູດຊັ້ນສູງລະບົບ 3 ປີ ດ້ານກະສິກໍາ ແລະປ່າໄມ້ແມ່ນໄດ້ມີການແບ່ງຊັດສ່ວນລະອຽດສໍາລັບ ການສອນພາກທິດສະດີ, ການນໍາໃຊ້ທິດສະດີ ແລະ ພາກປະຕິບັດຕົວ. ລະບົບການຣຽນ ການສອນຂອງວິທະຍາໄລແມ່ນເນັ້ນໃສ່ການນໍາໃຊ້ຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມຊໍານິຊໍານານເຊີ່ງກວມເອົາ 60% ຂອງການສອນ. ຫຼັກສູດດັ່ງກວ່າໄດ້ມີການປັບປຸງດັດແກ້ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາຕັ້ງແຕ່ສົກຮຽນ 2010/2011.