ຈັດສັນ ແລະ ຄັດເລືອກ ເອົາແຕ່ສີ່ງທີ່ແທດເໝາະກັບໂລກແຫ່ງຄວາມເປັນຈິງ – ເນັ້ນໃສ່ການລົງເຮັດພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ.