ຫ້ອງສະມຸດ

ການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານເປັນພາກສ່ວນສໍາຄັນໃນຂະບວນການສຶກສາຮໍ່າຮຽນຂອງນັກສຶກສາ. ທາງວິທະຍາໄລໄດ້ພະຍາມໃນການຊອກຫາ ແລະ ຈັດເກັບເອກະສານ ແລະ ປຶ້ມຕ່າງໆທີ່ມັນກ່ຽວຂ້ອງໄວ້ໃນຫ້ອງສະມຸດເພື່ອໃຫ້ນັກສຶກສາໄດ້ສຶກສາ ແລະ ນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການຄົ້ນຄວ້າຮໍ່າຮຽນ. ເອກະສານ ແລະ ປຶ້ມທີ່ຢູ່ໃນຫ້ອງສະມຸດສ່ວນໃຫຍ່ຈະມີເປັນພາສາລາວ ແລະ ອີກບາງສ່ວນຈະເປັນພາສາໄທ ແລະ ພາສາອັງກິດ.

ນອກນີ້ຍັງມີຄອມພິວເຕີ່ທີ່ມີອິນເຕີເນັດເພື່ອບໍລິການໃຫ້ນັກສຶກສາໄດ້ຊອກຫາຂໍ້ມູນທາງອອນລາຍອີກ.
ເອກະສານ ແລະ ປຶ້ມທີ່ມີໃນຫ້ອງສະມຸດປະກອບມີ ເອກະສານເນື້ອໃນດ້ານວິຊາການ, ບົດລາຍງານຈົບຊັ້ນຂອງນັກສຶກສາຫຼຸ້ນຜ່ານມາ, ປຶ້ມຄູ່ມືຫຼັກສູດຂອງແຕ່ລະສາຂາວິຊາ, ປຶ້ມ ແລະ ອຸປະກອນການຮຽນພາສາອັງກິດດ້ວຍຕົນເອງ, ວັດຈະນານຸກົມ, ປຶ້ມຮຽນຄອມພິວເຕີ່, ຄູ່ມືການດໍາເນີນທຸລະກິດ, ປຶ້ມຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປ ເຊັ່ນ: ປະຫວັດສາດ ແລະ ວັດທະນະທຳລາວ, ນະໂຍບາຍ ແລະກົດໝາຍ, ແຜນຍຸດທະຍາດການພັດທະນາຂອງລັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານກະສິກໍາ ລວມທັງເລື່ອງກ່ຽວກັບ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ການຄ້າ, ເສດຖະກິດ ແລະ ອື່ນໆ.

ເວລາເປີດບໍລິການຫ້ອງສະມຸດ:
ຈັນ – ສຸກ 8.30 ເຖິງ 11.30 ແລະ 13.30 ເຖິງ 16.30
ອັງຄານ, ພຸດ ແລະ ພະຫັດ: 19:00 ເຖິງ 21:00

ຂະແໜງທີ່ປຶກສາ ແລະ ແນະນໍາອາຊີບນັກສຶກສາ (CCU)

ຂະແໜງທີ່ປຶກສາ ແລະ ແນະນໍາອາຊີບນັກສຶກສາແມ່ນໄດ້ສຸກຍູ້ຊ່ວຍເຫຼືອນັກສຶກສາໃນຊ່ວງໄລຍະຈາກການເປັນນັກສຶກສາ ແລະກ້າວໄປປະກອບອາຊີບວຽກງານ. ທີມງານຂອງຂະແໜງດັ່ງກ່າວແມ່ນພ້ອມສະເໝີທີ່ຈະໃຫ້ຄຳປຶກສາ ແນະນຳເພື່ອໃຫ້ນັກສຶກສາເຂົ້າໃຈເສັ້ນທາງຕ່າງໆໃນການປະກອບອາຊີບກັບພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ຫຼື ການເຮັດທຸລະກິດເປັນຂອງຕົນເອງ ໂດຍບໍໄດ້ເສຍຄ່າ.
ເປົ້າໝາຍແມ່ນເພື່ອຢາກຊ່ວຍໃຫ້ນັກສຶກສາຮູ້ ທາງເລືອກຕ່າງໆໃນການປະກອບອາຊີບໃນອານາຄົດ. ທີມງານນີ້ ຍັງໄດຈັດຫຼັ້ກສູດຝຶກອົບຮົມພິເສດໄລຍະສັ້ນ ແລະ ຈັດງານຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຈ້າງງານ.

ການບໍລິການປະກອບມີ:
• ການໃຫ້ຄຳປຶກສາກ່ຽວກັບອາຊີບສ່ວນຕົວ
• ກວດ ແລະ ໃຫ້ຄຳແນະນໍາກ່ຽວກັບ ເອກະສານຮັບສະໝັກງານຂອງນັກສຶກສາ
• ທົດລອງການສໍາພາດງານ
• ຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບ: ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຕະຫຼາດແຮງງານ ແລະ ບ່ອນທີ່ຕ້ອງການຮັບສະໝັກພະນັກງານ
• ຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບ: ການປະກອບເອກະສານຮັບສະໝັກງານທີ່ດີ
• ຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບ: ເຄັດລັບ ແລະ ເຕັກນິກການສໍາພາດວຽກໃຫ້ປະສົບຜົນສໍາເລັດ
• ຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບ: ຂັ້ນຕອນສໍາຄັນພື້ນຖານໃນການເຮັດທຸລະກິດເປັນຂອງຕົນເອງ
ສົນໃຈສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ ກະລຸນາຕິດຕໍ່:

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ສາມາດເບີ່ງໄດ້ອີກທີ່ ໝວດກ່ຽວກັບອາຊີບ, ໂທ 030 5372 152 ຫຼື ສາມາດເຂົ້າມາຢ້ຽມຢາມຫ້ອງການນີ້ໄດ້ແບບເປັນກັນເອງ.  ແຜ່ນພັບກ່ຽວກັບຫ້ອງການ ແລະ ປຶ້ມຄູ່ມືແນະນຳອາຊີບ ເຊີ່ງທ່ານສາມາດດາວໂຫຼດໄດ້ທີ່ນີ້.