ນັກສຶກສາທີ່ຮຽນຈົບຈາກວິທະຍາໄລກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ່ພາກເໜືອມີໂອກາດຫຼາຍຢ່າງໃນການຊອກຫາວຽກເຮັດງານທຳ ຫຼື ການປະກອບອາຊີບ ໃນພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ຫຼື ການເຮັດທຸລະກິດເປັນຂອງຕົນເອງ. ຕາມປະສົບການຜ່ານມາ ນັກສຶກສາທີ່ຮຽນຈົບແມ່ນສາມາດປະກອບອາຊີບໄດ້ເປັນຢ່າງດີ.

ແມ່ຍິງໃນການເປັນຜູ້ນຳ

ນ ລຸນ ອາດີດນັກສຶກສາ ຂອງ ວກປໜ
ນ. ມາໄລພັນ ພະນັກງານ ກະສິກຳແຂວງ ອຸດົມໄຊ
ນ. ໄມ່ຈໍ່ ອາຈານສອນ ຄະນະວິຊາປູກຝັງຂອງ ວກປໜ
Ms. Soutthida, Office Manager SURAFCO project

ວິດີໂອຂອງນັກສຶກສາຮຽນຈົບຫຼຸ້ນຫຼັກສູດຜ່ານມາ

Mr. Bounmy, graduated from the Livestock Major in 2002
Mr. Bounnam, graduated from the Forestry Major in 1992
Mrs. Bunyang, a 2010 Livestock Major runs a small farm business
Mr. Khampheng, graduated from the Livestock Major in 2005

ກໍລະນີສຶກສາຕອນລົງເກັບກຳຂໍ້ມູນອາດີດນັກສຶກສາໃນປີ 2015

ໃນປີ 2015 ທາງວິທະຍາໄລໄດ້ລົງ ເກັບກັບຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບອາຊີບຂອງນັກສຶກສາທີ່ຮຽນຈົບຈາກ ວິທະຍາໄລ. ເຊີ່ງທ່ານສາມາດ ດາວໂຫຼດບົດລາຍງານໃນແບບ ພີດີເອັຟທັງໝົດ ດັ່ງກ່າວໄດ້ລຸ່ມນີ້:

ອາດີດນັກສຶກສາເຮັດວຽກທີ່ປະເທດ ອີດສລະເອວ
ການເຮັດທຸລະກິດຕົນເອງຂອງອາດິດນັກສຶກສາ ທີ່ ເມືອງນ້ຳບາກ
ອາດີດນັກສຶກສາທີ່ເຮັດວຽກເລື່ອງອະນຸລັກ
ອາດີດນັກສຶກສາຍິງທີ່ເຮັດວຽກກັບກອງທັບ
ອາດີດນັກສຶກສາເຮັດວຽກກັບຫ້ອງການກະສິກຳເມືອງ
ອາດີດນັກສຶກສາເຮັດວຽກກັບໂຄງການພັດທະນາສາກົນ
ອາດີດນັກສຶກສາເຮັດວຽກຢູ່ຟາມພືດປອດສານຜິດ