ກຸ່ມຂອງນັກສຶກສາ, ຄູ່ມືແນະນຳດ້ານອາຊີບ ແລະ ຫ້ອງສະມຸດ