ເລີ່ມເປີດບໍລິການຝຶກອົບຮົມທົດລອງຫຼັກສູດໄລຍະສັ້ນ 5 ວັນ ຕັ້ງແຕ່ ວັນ 25​ຫາ 29 ກັນຍາ 2017 ມີ 8 ບ້ານ, 3 ເມືອງ ເມືອງປາກແຊງ, ເມືອງປາກອູ ແລະ ເມືອງຫຼວງພະບາງ

ຊື່ບ້ານ ເມືອງ ຈຳນວນຄອບຄົວລວມໃນບ້ານ ລວມຜູ້ມີໜ້າເຂົ້າຮ່ວມຮັບຟັງ/ຍິງ ລວມຜູ້ທີ່ລົງທະບຽນ/ຍິງ ຫົວຂໍ້ທີ 1/ຍິງ ຫົວຂໍ້ທີ 2/ຍິງ ຫົວຂໍ້ທີ 3/ຍິງ ຫົວຂໍ້ທີ 4/ຍິງ ຫົວຂໍ້ທີ 5/ຍິງ ຫົວຂໍ້ທີ 6/ຍິງ
ບ ສົບແຈກ ປາກແຊງ 72 68/33 14/11 11/8 3/3 10/8 0 4/4 0
ບ ຫາດຊຳ ປາກແຊງ 22 20/12 8/4 8/4 2/0 4/2 1/1 3/2 0
ບ ໂພນສະຫວ່າງ ປາກອູ 145 19/6 2/1 2/1 2/1 0 0 1/0 0
ບ ຖິ່ນ ປາກອູ 14/11 14/11 5/5 4/4 5/5 6/5 1/0
ບ ປາກປາ ຫຼບ 87 40/18 9/4 7/3 2/1 5/1 4/3 3/0 0
ບ ນາຕານ ຫຼບ 95 55/40 0 0 0 0 0 0 0
ບ ພິກນ້ອຍ ຫຼບ 77 40/22 4/1 2/1 2/0 1/1 1/1 1/0 0
ບ ພິກໃຫຍ່ ຫຼບ 80 30/23 3/2 1/1 2/2 1/1 1/1 1/1 1
ລວມ/ຍິງ 54/34 46/29 18/12 25/17 15/14 21/13 2/0

ກອງປະຊຸມວາງແຜນຫຼັກສູດໄລຍະສັ້ນ

ໃນວັນທີ່ 05 ກັນຍາ 2017 ໄດ້ຈັດກອງປະະຊູມ ວາງແຜນການຝຶກອົບຮົມທົດລອງຫຼັກສູດໄລຍະສັ້ນຂຶ້ນ ທີ່ຫ້ອງປະຊູມໃຫຍ່ ຂອງວິທະຍາໄລ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜືອ. ຈຸດປະສົງ: ເພື່ອລາຍງານຜົນ ຂອງການລົງໂຄສະນາຮັບເອົາຊາວກະສິກອນ ໃນບ້ານເປົ້າໝາຍ ຂອງຫຼັກສູດໄລຍະສັ້ນ, ເພື່ອນໍາສະເໜີຂໍ້ມູນຈາກຊາວກະສິກອນຜູ້ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈ ທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມໃນການຈັດຝຶກອົບຮົມຫຼັກສູດໄລຍະສັ້ນ ຂອງວິທະຍາໄລ
ແລະ ນໍາເອົາຜົນໄດ້ຮັບມາຈັດທົດລອງການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງຕໍ່ໄປ,
.ໂດຍພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ທອງສະມູດ ພູມມະສອນ ອໍານວຍການວິທະຍາໄລ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜືອ ພ້ອມດ້ວຍ ຫົວໜ້າຄະນະວິຊາ ແລະ ຄູອາຈານຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜີດຊອບ ໃນຫົວຂໍ້: ຫຼັກສູດໄລຍະສັ້ນໃຫ້ກັບຊາວກະສິກອນ ລວມທັງໝົດ 22 ທ່ານ, ຍິງ 5 ທ່ານ.

ຈາກຫ້ອງການ: ການພົວພັນ ແລະ ການຮ່ວມມື

WhatsApp Image 2017-08-28 at 3.03.46 PM

 

ການໂຄສະນາ ແລະ ທົດລອງຝຶກອົບຮົມຫຼັກສູດໄລຍະສັ້ນໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນທີ່ (ວກປໜ)

ຊາວກະສິກອນຜູ້ທີ່ສົນໃຈເຂົ້າຮ່ວມຮັບຟັງ ຫຼັກສູດໄລຍະສັນກັບທີມງານໂຄສະນາ.

ວິທະຍາໄລກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜືອສະໜອງການຝຶກອົບຮົມໄລຍະສັ້ນໃຫ້ແກ່ກຸ່ມຊາວກະສິກອນ ແລະ ອົງການພັດທະນາທີ່ມີຄວາມສົນໃຈ(ມີຈຳນວນຈຳກັດສໍາລັບຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ).

ສິ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈ :

ດາວໂຫລດ: English / Lao

ຂະບວນການພັດທະນາຫຼັກສູດສຳລັບຊາວກະສິກອນ

ການປະເມີນຫຼັກສູດໄລຍະສັ້ນຄັ້ງທີ່ I

farmer report ລາຍງານຂອງການຝຶກອົບຮົມໄລຍະສັ້ນ

ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວການຝຶກອົບຮົມໄລຍະສັ້ນຈະໃຊ້ເວລາ 1 ອາທິດ ປະກອບມີຫົວຂໍ້ຄື: 

•  ການປູກພືດປອດສານຜິດ

ຜູ້ຮັບພິດຊອບ ອາຈານ ພູທອນ 020 55334319
ແຜ່ນພັບຕ່າງໆປະກອບການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການປູກຜັກປອດສານຜິດ
ຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມໄລ່ຍະສັ້ນ ກະສິກຳອິນຊີການປູກຜັກແບບກະສິກຳອິນຊີ , ການຜະລິດນໍ້າສະກັດຊີວະພາບ, ການຜະລິດຝຸ່ນບົ່ມ

• ການປູກເຫັດເຟືອງ/ເຫັດນາງລົມ

ຜູ້ຮັບພິດຊອບ ອາຈານ ບົວວອນ ດວງເດືອນ 020 5565 8462
ແຜ່ນພັບຕ່າງໆປະກອບການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບ
ແຜ່ນພັບ ການປູກເຫັດເຟືອງ, ການປູກເຫັດບົດນາງລົມ ເນື້ອໃນການປູກເຫັດເຝືອງ ປຶ້ມເນື້ອໃນປູກເຫັດນາງລົມນາງຟ້າ

• ການລ້ຽງໄກ່ ແລະ ການປ້ອງກັນພະຍາດສັດປິກ

ຜູ້ຮັບພິດຊອບ ອາຈານ ສຸລິພົງ ຄູນທະວົງ ໂທ: 020 55377056 E-mail souliphong@gmail.com
ແຜ່ນພັບຕ່າງໆປະກອບການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບ
ປຶ້ມຄູ່ມືການລ້ຽງແລະປ້ອງກັນພະຍາດສັດປີກ ເນື້ອໃນບົດຫຼັກສູດໄລຍະສັ້ນການລ້ຽງໄກ້ພື້ນເມືອງວັກຊິນອະຫິວາສັດປີກ , ການນຳໃຊ້ຢານິວຄາເຊີນ ແກ່ການນຳໃຊ້ຢານິວຄາເຊີນ ອ່ອນການນຳໃຊ້ຢາ ອາຫິວາສັດປີກ

• ເຕັກນິກການລ້ຽງກົບ

ຜູ້ຮັບພິດຊອບ ອາຈານ ເກດສະລິນ ສິດທິໄຊ ໂທ: 020 5570 1071
ປຶ້ມຄູ່ມື ເຕັກນິກການລ້ຽງກົບ ເນື້ອໃນ,  ແຜ່ນພັບ 1 ເຕັກນິກການລ້ຽງກົບແບບຕ່າງໆ 2017

• ລະບົບປ່າໄມ້ກະສິກໍາ ແລະ ການປູກພືດເຄື່ອງປ່າຂອງດົງໃສ່ສວນໄມ້ໃຫ້ໝາກ/ສວນໄມ້ສັກ

ຜູ້ຮັບພິດຊອບ ອາຈານ ລີຊົ່ງ ໂທ: 020 58459602
ເນື້ອໃນ ການປູກພືດເຄືື່ອງປ່າຂອງດົງ, ປ່າໄມ້ ກະສິກຳ

• ການເພີ່ມມູນຄ່າຜະລິດຕະພັນກະສິກໍາດ້ວຍການແປຮູບອາຫານ

ຜູ້ຮັບພິດຊອບ ອາຈານ ບົວຟອງ ໂທ: 020 55546162 E-mail: kbouafong@yahoo.com
ປຶ້ມເນື້ອໃນວິຊາການແປຮູບຜົນຜະລິດກະສິກຳ , ແຈ່ວບອງ ໄຂ່ເຄັມ,   ຖົ່ວດິນຖອດສະໝຸນໄພ,  ປາເສັ້ນປົງລົດ
ສໍາລັບຫົວຂໍ້ຝຶກອົບຮົມອື່ນໆ ສາມາດປຶກສາປະສານງານກັບຄະນະວິຊາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ລາຄາ ແລະ ການລົງທະບຽນຮຽນ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ໄດ້ຕາມລາຍລະອຽດນຳ ຜູ້ຮັບພິດຊອບ