ປັດຈຸບັນ ວິທະຍາໄລກະສິກຳ ແລະປ່າໄມ້ ພາກເໜືອຮ່ວມມືກັບໂຄງການ LATARP, ເຊິ່ງເປັນໂຄງການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ ຜູ້ປະກອບຂະໜາດນ້ອຍທີ່ຜະລິດໄມ້ສັກໃນ ສປປ ລາວ ສະໜັບສະໜູນໂດຍລັດທະບານຂອງປະເທດໂອສຕາລີ່. ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີ່ມ ກະລຸນາ ເຂົ້າເບິ່ງ ເວີບຊ່າຍຂອງໂຄງການນີ້ອີກ:

Lao-Australian Teak Agro-forestry Research Project

Print