ໂຄງການຄົ້ນຄວ້າທົດລອງຮ່ວມກັບສາກົນ, ໂຄງການກ່ຽວກັບການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຜະລິດຕະພັນພື້ນບ້ານ