ໂຄງການ SURAFCO ເລີ່ມສະໜັບສະໜູນສິທະຍາໄລຕັ້ງແຕ່ປີ 2009 ເປັນຕົ້ນມາ  (ແຜ່ນພັບກ່ຽວກັບໂຄງການເຊີລາໂກ), ວິທະຍາໄລຈຶ່ງມີຄວາມສາມາດໃນການຂະຫຍາຍ ແລະ ປຸກສ້າງສີ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ມີຄວາມທັນສະໄໝ ເຊັ່ນ: ຫໍພັກ, ຫ້ອງຮຽນ, ຫ້ອງທົດລອງ ແລະ ຟາມຕ່າງໆ ເພື່ອຮັບໃຊ້ການສອນພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ. ພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂອງວິທະຍາໄລເຮັດໃຫ້ຄູອາຈານ ແລະນັກສຶກສາມີຄວາມກະຕຶລືລົ້ນ ແລະ ສົນອົກສົນໃຈ ແລະ ເຮັດໃຫ້ການຮຽນ ການສອນພາກທິດສະດີ ແລະ ພາກປະຕິບັດຕົວຈິງເກີດຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດ. ນອກນັ້ນ ທາງວິທະຍາໄລຍັງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ກ່ຽວກັບ ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ເລື່ອງບົດບາດຍິງຊາຍ ເພື່ອສ້າງສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ມັນແທດເໝາະກັບກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງນັກສຶກສາທີ່ເປັນເພດຍິງ.

ທັງວິທະຍາໄລຍັງມີສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາໄດ້ເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ທັນສະໄໝ. ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກທີ່ກ່າວມາທັງໝົດນີ້ ຈີ່ງເຮັດໃຫ້ວິທະຍາໄລມີສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກແບບເປັນເລີດເພື່ອຮັບໃຊ້ເຂົ້າໃນການຮຽນ ການສອນພາກປະຕິບັດ ການສາທິດ ດ້ວຍຫຼາຍຮູບການໂດຍໃຊ້ຫົວໜ່ວຍຟາມຕ່າງໆ ຂອງວິທະຍາໄລ.

ຫໍພັກ ແລະ ເຮືອນຄົວສໍາລັບນັກສຶກສາ

ວິທະຍາໄລສະໜອງຫໍພັກ ຍິງ ແລະ ຊາຍ ພ້ອມທັງມີເຮືອນຄົວສໍາລັບນັກສຶກສາຜູ້ທີ່ນອນຫໍພັກ. ສໍາລັບນັກສຶກສາປີທີ 1 ແມ່ນຈັດໃຫ້ນອນຫໍພັກຫຼັງໃໝ່ ທີ່ມີຫ້ອງນອນຫ້ອງລະ 4 ຕຽງ. ສໍາລັບທີ່ພັກອື່ນໆຢູ່ເຂດວິທະຍາໄລຍັງມີ ຫໍພັກລວມ ແລະ ເຮືອນຟາມ ຫຼື ຈະພັກເຊົາເຊົ່າຢູ່ຕາມບ້ານທີ່ຢູ່ໃກ້ໆກັບວິທະຍາໄລ.

ຫ້ອງຮຽນ

ວິທະຍາໄລມີຫ້ອງຮຽນທີ່ສະດວກສະບາຍ ມີເຄື່ອງເຟີນິເຈີ່ ແລະ ອຸປະດອນການສອນທີ່ທັນສະໄໝເຊັ່ນ: ຄອມພິວເຕີ, ເຄື່ອງສາຍແອວຊີດີ ແລະ ກະດານຂາວ.
ມີ 2 ອາຄານຮຽນທີ່ທັນສະໄໝ ປະກອບດ້ວຍ 13 ຫ້ອງຮຽນ ແລະ 2 ຫ້ອງຄອມພິວເຕີ.

ຫ້ອງທົດລອງ

ວິທະຍາໄລໄດ້ ພັດທະນາຫ້ອງທົດລອງ ແລະ ອຸປະກອນເພື່ອຮັບໃຊ້ເຂົ້າໃນການຮຽນ-ການສອນພາກປະຕິບັດຕົວຈິງສໍາລັບຄະນະວິຊາ ປູກຝັງ(ວິທະຍາສາດດິນ, ການຈໍາແນກພະຍາດພືດ ແລະ ສັດຕູພືດ), ແລະ ຄະນະວິຊາລ້ຽງສັດ (ການວິໄຈອາຫານ, ການແປຮູບຊີ້ນ).

ນັກສຶກສາຝຶກງານກຳລັງສ່ອງເບິ່ງພະຍາດໃບໄມ້ໃນຕັບຂອງໝູ (2-4-2015)

ໂຮງອາຫານ

ນັກສຶກສາສາມາດນໍາໃຊ້ເຄື່ອງຮັບໃຊ້ໃນເຮືອນຄົວເພື່ອແຕ່ງກິນເອງ, ພ້ອມນີ້ ຍັງມີໂຮງອາຫານທີ່ມີທິວທັດໜ້າສົນໃຈ ແລະ ມີອາຫານລາຄາບໍ່ແພງ ສໍາລັບນັກສຶກສາ ແລະ ຄູອາຈານ.

ບ່ອນຫຼິ້ນກິລາ ແລະ ຜັກຜ່ອນ

ສະຖານທີ່ຫຼິ້ນກິລາ ແລະ ຜັກຜ່ອນ ກໍ່ເປັນປັດໃຈສໍາຄັນໃຫ້ແກ່ຊີວິດຕອນເປັນນັກສຶກສາ. ທາງວິທະຍາໄລໄດ້ຈັດສັນສະຖານເພື່ອຫຼິ້ນກິລາເຊັ່ນ: ເດີ່ນເຕະບານ, ເດີ່ນບານສົ່ງ, ດີ່ນບານບ້ວງ, ເດີ່ນກະຕໍ້ຫວາຍ ແລະ ເດີ່ນບຸ້ນ. ມີການຈັດງານແຂ່ງຂັນກິລາປະເພດຕ່າງໆເປັນປົກກະຕິ.