ວິທະຍາໄລເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດໃນການນໍາໃຊ້ພະລັງງານແສງຕາເວັນ, ການນໍາໃຊ້ຄືນສິ່ງທີ່ໃຊ້ແລ້ວ ເຊັ່ນ ຂີ້ເຫຍື້ອ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຈັດການຂີ້ເຫຍື້ອ. ພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ສ້າງຂຶ້ນແມ່ນມີລະບົບພະລັງງານທີ່ພຽງພໍ. ນໍ້າດື່ມ(ນໍ້າບາດານ) ແມ່ນໃຊ້ລະບົບພະລັງງານແສງຕາເວັນ ເພື່ອປໍ້າດູດມານໍາໃຊ້ໃນແຕ່ລະຕຶກອາຄານ. ສໍາລັບນໍ້າເສຍໄດ້ມີການບໍາບັດໂດຍການໃຊ້ລະບົບກັ່ນຕອງ ດີວັດສ(DEWATS) ໃນອ່າງໂຕ່ງທີ່ສ້າງຂຶ້ນມາຮັບໃຊ້ການບໍາບັດນໍ້າເສຍໃນວິທະຍາໄລໂດຍສະເພາະ.