60% ຂອງຫຼັກສູດແມ່ນເນັ້ນໃສ່ການສອນພາກຕິບັດຕົວຈິງ ມີສິ່ງອໍານວຍທີ່ດີເລີດຫຼາຍໆຢ່າງຢູ່ໃນວິທະຍາຂອງວິທະຍາໄລ ເພື່ອສົ່ງເສີມການຮຽນ-ການສອນພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ.
ມີຟາມ 28 ແຫ່ງໃນວິທະຍາໄລ. ຈຸດປະສົງຂອງຟາມມີຫຼາຍຢ່າງຄື: ເພື່ອຮັບໃຊ້ເຂົ້າໃນການຮຽນການສອນພາກປະຕິບັດ, ເປັນບ່ອນ ຄົ້ນຄວ້າທົດລອງນໍາໃຊ້ ແລະ ເປັນບ່ອນສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາ ແລະ ຄູອາຈານຂອງວິທະຍາໄລ.

ປູກຝັງ

ແຜ່ນໂປດສເຕີ ຂອງແຕ່ລະຟາມໃນວິທະຍາໄລ ສາມາດດາວໂຫຼດໄດ້ໃນແບບ ພີດີເອັຟ ລຸ່ມນີ້:

ຟາມຝຸນບົ່ມ, ຟາມໄມ້ໃຫ້ໝາກ, ຟາມປະສົມປະສານ 1, ຟາມປະສົມປະສານ 2, ຟາມປູກເຫັດ, ຟາມສວນກ້າເບ້ຍໄມ້, ຟາມເຂດເນີນສູງ, ຟາມຜັກ.

ລ້ຽງສັດ & ປະມົງ

ແຜ່ນໂປດສເຕີ ຂອງແຕ່ລະຟາມໃນວິທະຍາໄລ ສາມາດດາວໂຫຼດໄດ້ໃນແບບ ພີດີເອັຟ ລຸ່ມນີ້:

ຟາມງົວ-ຄວາຍ, ຟາມຈິ່ງລີດ, ຟາມປາ, ຟາມອາຫານສັດ, ຟາມກົບ, ຟາມແບ້, ຟາມໝູ, ຟາມສັດປີກ, ກິດຈະກຳສັດຕະວະແພດ.

ທຸລະກິດກະສິກໍາ

ແຜ່ນໂປດສເຕີ ຂອງແຕ່ລະຟາມໃນວິທະຍາໄລ ສາມາດດາວໂຫຼດໄດ້ໃນແບບ ພີດີເອັຟ ລຸ່ມນີ້:

ຟາມກະສິກຳອິນຊີ, ກິດຈະກຳແປຮູບອາຫານ.

ປ່າໄມ້

ແຜ່ນໂປດສເຕີ ຂອງແຕ່ລະຟາມໃນວິທະຍາໄລ ສາມາດດາວໂຫຼດໄດ້ໃນແບບ ພີດີເອັຟ ລຸ່ມນີ້:

ຟາມກະສິກຳປ່າໄມ້, ຟາມເຮືອນແກ້ວ, ຟາມພືດສະໝູນໄພ, ຟາມພືດເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ , ຟາມສວນກ້າເບ້ຍໄມ້, ຟາມໄມ້ສັກ.