ຄົ້ນຫາ ຟາມສາທິດ, ຫ້ອງຮຽນ, ຫ້ອງທົດລອງ ໃນເນື້ອທີ່ຫຼາຍກວ່າ 60 ຕາແມັດ.