ຄ່າລົງທະບຽນຮຽນ

ຄ່າເທີມຮຽນແຕ່ລະປີ  ນັກສຶກສາໃນແຜນ  ນັກສຶກສານອກແຜນ
 ປີທີ 1        575,000           1,015,000
 ປີທີ 2        470,000             910,000
 ປີທີ 3        470,000             910,000
 ຕໍ່ເນືອງ  
 ພາກຮຽນທີ 1      1,800,000
 ພາກຮຽນທີ 2        990,000
 ພາກຮຽນທີ 3      1,375,000

ຂໍ້ມູນທຶນການສຶກສາສໍາລັບນັກສຶກສາ ຜູ້ທຸກຈົນ ແລະ ດ້ອຍໂອກາດ

ນັກສຶກສາທີ່ເປັນເພດຍິງ, ຊົນເຜົ່າສ່ວນນ້ອຍ ແລະ ຈາກຄອບຄົວທຸກຈົນ ຈະໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາເປັນພິເສດ:
• ທາງວິທະຍາໄລພະຍາຍາມຊອກຫາຜູ້ສະໜັບສະໜູນ ນັກສຶກສາທີ່ມີການປະພຶດດີ ແລະ ເປັນຕົວແບບໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາຄົນອື່ນໆ.
• ທາງວິທະຍາໄລມີສ່ວນຫຼຸດສໍາລັບຄ່າລົງທະບຽນຮຽນ ແລະ ການບໍລິການອື່ນໆ.

ນັກສຶກສາທີ່ເປັນເພດຍິງ, ຊົນເຜົ່າສ່ວນນ້ອຍ ແລະ ຈາກຄອບຄົວທຸກຈົນ ຈະໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາເປັນພິເສດ