ວກປໜ ມີຄວາມຍິນດີຮັບເອກະສານຮັບສະໝັກ ຈາກນັກສຶກສາທຸກນ້ອງຜູ້ທີ່ສົນໃຈທີ່ຈະສຶກສາຮໍ່າຮຽນຫຼັກສູດຊັ້ນສູງລະບົບສາມປີໃນສາຂາວິຊາ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ຫຼື ຫຼັກສູດຊັ້ນສູງແບບຕໍ່ເນື່ອງລະບົບ 1.5 ປີ.
ສົ່ງເສີມ ແລະ ໃຫ້ສິດທິພິເສດແກ່ນັກສຶກສາທີ່ເປັນຊົນເຜົ່າສ່ວນນ້ອຍ ແລະ ເພດຍິງ ທີ່ມາຈາກເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໄດ້ມີໂອກາດເຂົ້າມາສຶກສາຮໍ່າຮຽນທີ່ວິທະຍາໄລ.

ການຄັດເລືອກເອົານັກສຶກສາເຂົ້າຮຽນ

ນັກສຶກສາໃນແຜນ ຈະຮັບການອານຸມັດໂດຍກະຊວງກະສິກໍາ ແລະປ່າໄມ້ ແລະ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ນັກສຶກສານອກແຜນຕ້ອງໄດ້ຜ່ານການສອບເສັງຄັດເລືອກ

ເງື່ອນໄຂມາດຖານຂອງການຄັດເລືອກ ສໍາລັບຫຼັກສູດລະບົບ 3 ປີ ອານຸປະລິນຍາ

1. ລະດັບການສຶກສາ:
ເປັນນັກຮຽນສາມັນທີ່ຈົບ ມໍ7 ຫລື ທຽບເທົ່າ
ຄຸນສົມບັດ
– ມີຄຸນສົມບັດດີ
– ບໍ່ເຄີຍຕ້ອງໂທດ ແລະ ບໍ່ມີຄະດີໃດໆມາກ່ອນ
– ມີຄວາມມັກຮັກອາຊີບກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້
3. ດ້ານສຸຂະພາບ:
– ບໍ່ເປັນພະຍາດຕິດແປດຊຳເຮື້ອ ຫຼື ຕິດຢາເສບຕິດ
– ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ ບໍ່ເປັນອຸປະສັກຕໍ່ການຮຽນ
4. ທັດສະນະການອອກແຮງງານ:
– ມີຄວາມດຸໝັ່ນ, ສູ້ການ, ສູ້ງານ
– ເໝາະສົມໃນການຮຽນວິຊາຊີບນີ້
5. ສໍາລັບແມ່ຍິງຊົນເຜົ່າ, ຜູ້ທຸກຍາກ ແລະ ຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ ຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ

ການປະກອບເອກສານ

1. ໃບຢັ້ງຢືນຈົບມໍ 7 (ບໍ່ເກີນ1ປີ)
2. ຊີວະປະຫວັດນັກຮຽນ
3. ໃບຢັ້ງຢືນທ່ີຢູ່
4. ໃບຢັ້ງຢືນສຸຂະພາບ
5. ໃບແຈ້ງໂທດ
6. ສໍາເນົາສໍາມະໂນຄົວ
7. ຮູບຖ່າຍ (3×4) 2 ໃບ

ວັນທີເປິດ ແບບຟອມຮັບສະມັກ ແລະ ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນການສະມັກ

– ເລີ່ມເປີດຮັບສະໝັກແຕ່ ວັນທີ 15 ສິງຫາ ເຖິງ ວັນທີ 23 ກັນຍາ 2018
– ສອບເສັງ ວັນທີ 26 ກັນຍາ 2018
– ປະກາດຜົນ ວັນທີ 29 ກັນຍາ 2018

ດາວໂຫຼດແບບຟອມ

ກຳລັງອັບເດດກະລຸນາ ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຕໍ່ໄປ