ນັກສຶກສາຜູ້ທຸກຈົນຈາກເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼິກ ບໍ່ມີເງິນພໍເພື່ອລົງທະບຽນຮຽນ ໃນ ວິທະຍາໄລກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜືອ,ເຖິງວ່າຄ່າລົງທະບຽນຮຽນບໍ່ສູງກໍ່ຕາມ – ປະມານ 2,900 US$ ສໍາລັບລະບົບຫຼັ້ກສູດອານຸປະລິນຍາທີ່ຮຽນສາມປີເຕັມ. ສະນັ້ນ, ວກປໜ ຈິ່ງຕ້ອງການ ການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ ສ່ວນບຸກຄົນ, ບໍລິສັດ, ຜູ້ບໍລິຈາກ ຫຼື ໂຄງການຕ່າງໆ ເພື່ອໃຫ້ທຶນການສຶກສາແກ່ນັກສຶກສາຜູ້ທີ່ດ້ອຍໂອກາດເຫຼົ່ານັ້ນໃຫ້ມີໂອກາດໄດ້ເຂົ້າມາສຶກສາຮໍ່າຮຽນ.

Slide1Slide2

 

ຂໍ້ມູນເພິ່ມເຕື່ມ ທ່ານ ສາມາດຄົ້ນຫາໄດ້ທີ່ນີ້: ຊ່ວຍສ້າງອານາຄົດໃຫ້ກັບນັກສຶກສາ

ຕ້ອງການສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ໄດ້ທີ່:
ໂທລະສັບ : (+856) 071 – 219 036, E-Mail: outreachnafc@gmail.com