ທາງວິທະຍາໄລ ວກປໜ ນໍາໃຊ້ຂະບວນການຄັດເລືອກທີ່ໂປ່ງໃສ ແລະ ເປັນທຳ ໃນການຮັບນັກສຶກສາເຂົ້າຮຽນ.