ວິໄສທັດ

ວິທະຍາໄລກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ພາກເໜືອ ເປັນສະຖາບັນດີເດັ່ນ ກ່ຽວກັບລະບົບກະສິກໍາ ແລະປ່າໄມ້ ເຂດເນີນສູງ ແບບຍືນຍົງ, ສະໜອງການສຶກສາທີ່ເນັ້ນສີມືແຮງງານ ແລະ ຕະຫລາດແຮງງານ, ໃຫ້ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການບໍລິການທາງດ້ານວິຊາການ ທັງໝົດນີ້ແມ່ນເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ, ການຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ການສ້າງລາຍຮັບແກ່ປະຊາຊົນຢູ່ບັນດາແຂວງພາກເໜືອ.

ທ່ານສາມາດດາວໂຫຼດ ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງວິທະຍາໄລ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜືອ ໄດ້ທີ່ນີ້: ຄວາມເປັນມາຂອງວິທະຍາໄລ
ທ່ານສາມາດດາວໂຫຼດ ປຶ້ມແນະນຳກ່ຽວກັບວິທະຍາໄລ ໄດ້ທີ່ນີ້: ປຶ້ມແນະນຳກ່ຽວກັບວິທະຍາໄລ

ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ

Structure of NAFC_18_7_ 2018_white