ພາລະບົດບາດຂອງ ຫ້ອງການຄໍ້າປະກັນຄຸນນະພາບການສຶກສາ

ພາລະບົດບາດ

ຂະແໜງປະກັນຄຸນນະພາບພາຍໃນ ມີຖານະເທົ່າທຽມກັບຂະແໜງການອື່ນໆ ຂອງບັນດາຫ້ອງການ ແລະ ຄະນະວິຊາ ພາຍໃນວິທະຍາໄລ, ຊຶ່ງຢູ່ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນໍາໂດຍກົງຂອງຄະນະອໍານວຍການວິທະຍາໄລ, ມີບົດບາດ ໃນການເປັນເສນາທິການ ໃຫ້ແກ່ຄະນະອໍານວຍການວິທະຍາໄລ ແລະ ຄະນະກໍາມະການປະກັນຄຸນນະພາບພາຍໃນ ໃນການຈັດຕັ້ງເຄື່ອນໄຫວເຮັດໜ້າທີ່ ການຮັບປະກັນຄຸນນະພາບພາຍໃນ ຕາມມາດຕະ ຖານທີ່ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ວາງອອກ ເພື່ອສ້າງບຸກຄະລາກອນທີ່ມີຄຸນນະພາບອອກຮັບໃຊ້ສັງຄົມຕາມແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກກໍ່ຄືແຜນຍຸດທະສາດຮອດປີ 2020 ຂອງກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃນການປັບປຸງຄຸນນະພາບການສຶກສາດ້ານກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້.

presentation1