outrech division structure

ວິໄສທັດ

ເປັນໃຈກາງໃນການພົວພັນ ແລະ ຮ່ວມມື ກັບພາກສ່ວນຕ່າງໆ, ມີເຄືອຂ່າຍຄູ່ຮ່ວມງານຢ່າງກ້ວາງຂວາງ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ, ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທັງຮັບປະກັນບັນຍາກາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ດີໃນການຮ່ວມມື.

ພາລະກິດ

1. ພັດທະນາເຄື່ອຂ່າຍຄູ່ຮ່ວມງານ ທັງພາກລັດ, ເອກະຊົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພື່ອຍາດແຍ່ງເອົາການຊ່ວຍເຫຼືອ.
2. ພັດທະນາຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດຂອງພະນັກງານ ທາງດ້ານວຽກງານການພົວພັນຮ່ວມມື, ວຽກງານປະຊາສໍາພັນ, ພາສາຕ່າງປະເທດ, ຄອມພິວເຕີ ແລະ ດ້ານວຽກງານຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕ່າງໆ.
3. ດຳເນີນກອງປະຊຸມຮ່ວມກັບຄູ່ຮ່ວມງານ ເພື່ອວາງແຜນ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ປະເມີນຜົນການຮ່ວມມື.
4. ພັດທະນາສື່ໂຄສະນາຕ່າງໆ ຂອງວິທະຍາໄລ (ເວັບໄຊທ໌, ວິດິໂອ ແລະ ສິ່ງພິມຕ່າງໆ) ພ້ອມທັງເຜີຍແຜ່ສູ່ພາຍນອກ.
5. ສ້າງສາຍພົວພັນການຮ່ວມມື ທີ່ຕິດພັນກັບການອະນຸລັກຮີດຄອງປະເພນີ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ສິ່ງ ແວດລ້ອມ.

ປັດສະຍາ

“ສ້າງສາຍພົວພັນ ທີ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ຍືນຍົງ, ຮັບປະກັນບັນຍາກາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ດີ”

img_0823 ພັດທະນາເຄື່ອຂ່າຍຄູ່ຮ່ວມງານ ທັງພາກລັດ, ເອກະຊົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພື່ອຍາດແຍ່ງເອົາງວິທະຍາໄລການຊ່ວຍເຫຼືອ, ພັດທະນາສື່ໂຄສະນາຕ່າງໆເປັນວີດີໂອ

ພາລະບົດບາດ

ຫ້ອງການ ພົວພັນ ແລະ ການຮ່ວມມື ຂຽນເປັນຕົວອັກສອນຫຍໍ້ວ່າ: “ຫພມ” ແມ່ນຫ້ອງການໜຶ່ງ ທີ່ສັງກັດໃນໂຄງປະກອບກົງຈັກ ຂອງວິທະຍາໄລ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ພາກເໜືອ. ມີຖານະທຽບເທົ່າ ກັບຫ້ອງການ ແລະ ຄະນະວິຊາອື່ນ, ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ຄະນະນຳວິທະຍາໄລ ໃນການພົວພັນ-ຮ່ວມມື ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ຜະລິດສື່ໂຄສະນາຕ່າງໆໃຫ້ແກ່ ວິທະຍາໄລ

ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ

 • ກຸ່ມ ພັດທະນາເຄືອຂ່າຍຄູ່ຮ່ວມງານ
 • ກຸ່ມ ໂຄສະນາ ແລະ ປະຊາສຳພັນ

ຜົນງານການເຄື່ອນໄຫວໃນການຜະລິດສື່ໂຄສະນາຂອງທີມງານ ຫ້ອງການພົວພັນ ແລະ ການຮ່ວມມື

ອອກແບບໂພດສະເຕີ

ອອກແບບແຜ່ນພັບໂຄສະນາ

ອອກແບບປ້າຍ

welcome to NAFC 2017

ອອກແບບ ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ
ອອກແບບ ນາມບັດ

ສະມຸດໂທລະສັບ ຂອງພະນັກງານ, ຄູ-ອາຈານ
ອອກແບບ ປະຕິທິນ

ຜະລິດວີດີໂອ

ລະບົບໂທລະໂຄ່ງ

ລະບົບໂທລະໂຄ່ງ ເປັນສື່ກາງ ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ກິດຈະກຳການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆ  ຂອງ ວິທະຍາໄລ.

ເຊິ່ງອອກອາກາດ ແຕ່ວັນ ຈັນ ເຖິງ ສຸກ  ແບ່ງເປັນ 2 ພາກຄື:ພາກເຊົ້າ ເລີ່ມແຕ່ 6:00-7:30 ແລະ ພາກແລງ ເລີ່ມແຕ່ 16:30-17:30. ລາຍການທັງໜົດ ມີ 8 ຫົວຂໍ້ລາຍ ແລະ  3 ພາກພາສາຄື: ພາກພາສາລາວລຸ່ມ, ພາກພາສາກຶມມຸ ແລະ  ພາກພາສາມົ້ງ. ນອກນັ້ນ ຍັງໄດ້ຂຽນຂ່າວອອກໜັງສືພືມ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ເດືອນລະ 2 ສະບັບເປັນປົກະຕິ  ແລະ  ວິທະຍຸ ກະຈາຍສຽງ ແລະ ໂທລະພາບ ຂອງ ແຂວງຫຼວງພະບາງ. ພ້ອມດ້ວຍຂ່າວກິດຈະກຳການເຄື່ອນໄຫວພາຍໃນ ວິທະຍາໄລ ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.ໂດຍເອົານັກສຶກສາຈັດລາຍການໃນແຕ່ລະມື້, ໃນປັດຈຸບັນ (2018) ມີນັກສຶກສາ ອາສາສະໝັກ ຈັດລາຍການໂທລະໂຄ່ງ ຂອງ ວິທະຍາໄລ ທັງໝົດ 26 ຄົນ, ຍິງ 9 ຄົນ.

 • ລາຍການອອກໂທລະໂຄ່ງ ຂອງວິທະຍາໄລ ລວມທັງໝົດມີ 8 ລາຍການຄື:
 1. ລາຍການ ແມ່ຍິງລາວ
 2. ລາຍການ ຟັງມ່ວນຊວນຮູ້ (ພາສາ ກຶມມຸ)
 3. ລາຍການ ຊາວໜຸ່ມສີຂຽວ
 4. ລາຍການ ກະສິກຳແຫ່ງຄວາມຫວັງ (ພສາມົ້ງ)
 5. ລາຍການ ກຳມະບານລາວ
 6. ລາຍການ ບັນເທີງສຽງເພງລາວ
 7. ລາຍການ ມ່ວນຊື່ນຍາມແລງ
 8. ລາຍການ ອາທິດອັດສະດົງ

ເນື້ອໃນ ແລະ ຄວາມໝາຍຂອງແຕ່ລະລາຍການ

tolakhong

Facebook: ໂທລະໂຄ່ງ ວກປໜ

 

+  ກິດຈະກໍາການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງທີມງານ ໂທລະໂຄ່ງ:img_0380