outrech

ວິໄສທັດ

ເປັນໃຈກາງໃນການພົວພັນ ແລະ ຮ່ວມມື ກັບພາກສ່ວນຕ່າງໆ, ມີເຄື່ອຂ່າຍຄູ່ຮ່ວມງານຢ່າງກວ້າງຂວາງ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ, ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທັງຮັບປະກັນບັນຍາກາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ດີໃນການຮ່ວມມື.

ພາລະກິດ

1. ພັດທະນາເຄື່ອຂ່າຍຄູ່ຮ່ວມງານ ທັງພາກລັດ, ເອກະຊົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພື່ອຍາດແຍ່ງເອົາການຊ່ວຍເຫຼືອ.
2. ພັດທະນາຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດຂອງພະນັກງານ ທາງດ້ານວຽກງານການພົວພັນຮ່ວມມື, ວຽກງານປະຊາສໍາພັນ, ພາສາຕ່າງປະເທດ, ຄອມພິວເຕີ ແລະ ດ້ານວຽກງານຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕ່າງໆ.
3. ດຳເນີນກອງປະຊຸມຮ່ວມກັບຄູ່ຮ່ວມງານ ເພື່ອວາງແຜນ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ປະເມີນຜົນການຮ່ວມມື.
4. ພັດທະນາສື່ໂຄສະນາຕ່າງໆ ຂອງວິທະຍາໄລ (ເວັບໄຊທ໌, ວິດິໂອ ແລະ ສິ່ງພິມຕ່າງໆ) ພ້ອມທັງເຜີຍແຜ່ສູ່ພາຍນອກ.
5. ສ້າງສາຍພົວພັນການຮ່ວມມື ທີ່ຕິດພັນກັບການອະນຸລັກຮີດຄອງປະເພນີ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ສິ່ງ ແວດລ້ອມ.

ປັດສະຍາ

“ສ້າງສາຍພົວພັນ ທີ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ຍືນຍົງ, ຮັບປະກັນບັນຍາກາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ດີ”

img_0823 ພັດທະນາເຄື່ອຂ່າຍຄູ່ຮ່ວມງານ ທັງພາກລັດ, ເອກະຊົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພື່ອຍາດແຍ່ງເອົາງວິທະຍາໄລການຊ່ວຍເຫຼືອ,ພັດທະນາສື່ໂຄສະນາຕ່າງໆເປັນວີດີໂອ

ຂະແໜງພັດທະນາເຄືອຂ່າຍຄູ່ຮ່ວມງານ

ຂະແໜງປະຊາສຳພັນ

ຜົນງານການເຄື່ອນໄຫ້ວໃນການຜະລິດສື່ໂຄສະນາຂອງທີມງານຫ້ອງການພົວພັນ ແລະ ການຮ່ວມມື

ອອກແບບໂພດສະເຕີ

ອອກແບບແພນພັບໂຄສະນາ

ອອກແບບປ້າຍ

ອອກແບບໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ

ອອກແບບນາມບັດ

ໂທລະໂຄ່ງ ວກປໜ ອອກອາກາດ ເລີ່ມແຕ່ວັນ ຈັນເຖິງ ສຸກ , ເຊົ້າ ແລະ ແລງ ທັງໜົດ ມີ 7 ຫົວຂໍ້ລາຍ
ແລະ  3 ພາສາ, ພາສາລາວລຸ່ມ, ພາສາກຶມມຸ, ພາສາມົ້ງ  ນອກນັ້ນ, ຍັງໄດ້ຂຽນຂ່າວອອກໜັງສືພືມ ແຂວງຫຼວງພະບາງເດືອນລະ 2 ສະບັບເປັນປົກະຕິ ແລະ ພ້ອມດ້ວຍຂ່າວສັ້ນພາຍໃນ ວກປໜ ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ

ລາຍການອອກໂທລະໂຄ່ງ ຂອງວິທະຍາໄລ ລວມທັງໝົດມີ 7 ລາຍການ

1.ກະສິກຳວັນໃໝ່

2.ອານຸລັກສິ່ງແວດລ້ອມ

3.ບັນເທີງສຽງເພງລາວ

4.ມ່ວນຊື່ນຍາມແລງ

5.ອາທິດອັດສະດົງ

6. ລາຍການພາສາກຶມມຸ:  ຟັງມ່ວນຊວນຮູ້

7.  ລາຍການພາສາມົ້ງ:  ແຫ່ງຄວາມຫວັງ

+  ກິດຈະກໍາການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງທີມງານ ໂທລະໂຄ່ງ: