Livestockວິໄສທັດ

ຄະນະວິຊາລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ ເປັນສູນກາງການສຶກສາທີ່ເປັນເລີດ ໃນການຕອບສະໜອງການສຶກສາທີ່ເນັ້ນຄວາມຊຳນານ ດ້ານການລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງໃນເຂດເນີນສູງແບບຍືນຍົງ, ຕິດພັນກັບຕະຫຼາດແຮງງານ ແລະ ໃຫ້ການບໍລິການດ້ານວິຊາການ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມແກ່ສັງຄົມ.

ພາລະກິດ

1) ປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາຫຼັກສູດ ໃຫ້ມີຄວາມສອດຄ່ອງ ແລະ ກໍ່ສ້າງນັກວິຊາການດ້ານການລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ ທີ່ມີຄວາມຊຳນານ ສາມາດປະກອບອາຊີບນຳຕະຫຼາດແຮງງານ ແລະ ດ້ວຍຕົນເອງ ທີ່ສອດຄ່ອງກັບການພັດທະນາດ້ານການຜະລິດສັດ ແລະ ການປະມົງ
2) ພັດທະນາຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດຂອງຄູອາຈານ ທາງດ້ານວິຊາສະເພາະ, ພາສາຕ່າງປະເທດ ແລະ IT ໃຫ້ສົມຄູ່ກັບໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ທັນກັບສະພາບການພັດທະນາຢູ່ສະເໝີ
3) ພັດທະນາຟາມລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ ໃຫ້ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນການຮຽນ ການສອນ, ການຄົ້ນຄວ້າທົດລອງ, ການສ້າງລາຍຮັບ ໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ຍືນຍົງ, ໃຫ້ການບໍລິການດ້ານວິຊາການ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມ
4) ພັດທະນາການຄົ້ນຄວ້າທົດລອງຢ່າງມີຫຼັກການ ແລະ ເຫດຜົນ ເພື່ອເກີດປະໂຫຍດແກ່ການຮຽນການສອນ ແລະ ການບໍລິການດ້ານວິຊາການແກ່ສັງຄົມ
5) ຮ່ວມມື ກັບອົງການຈັດຕັ້ງ ທັງພາກລັດ, ເອກະຊົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ທີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບການພັດທະນາດ້ານການລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ
6) ພັດທະນາລະບົບ ການຈັດການຟາມໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ກວດສອບໄດ້
7) ສ້າງຈິດສຳນຶກໃນການອະນຸລັກຮັກສາຮີດຄອງປະເພນີ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ

ປັດຊະຍາ

“ພັດທະນາພື້ນຖານ ສ້າງວິຊາການທີ່ມີຄວາມຊຳນານດ້ານການລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ ມີພາວະເປັນຜູ້ນຳ ກ້າຄິດ ກ້າທຳ ກ້າຮັບຜິດຊອບ ແລະ ພຽບພ້ອມໄປດ້ວຍຄຸນສົມບັດສິນທຳປະຕິວັດ”

img_0100
ເພື່ອຕອບສະໜອງການສຶກສາທີ່ເນັ້ນຄວາມຊຳນານ ດ້ານການລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງໃນເຂດເນີນສູງແບບຍືນຍົງ, ຕິດພັນກັບຕະຫຼາດແຮງງານ ແລະ ໃຫ້ການບໍລິການດ້ານວິຊາການ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມແກ່ສັງຄົມ

ຈຸດປະສົ່ງຂອງຫຼັກສູດ (Objectives)

1) ເພື່ອກໍ່ສ້າງນັກວິຊາການ ດ້ານການລ້ຽງສັດ ທັງດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ ຕອບສະໜອງໄດ້ຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ຂອງຕະຫາດແຮງງານ;
2) ມີແນວຄິດ ຄຸນສົມບັດ ສິນທໍາປະຕິວັດ, ມີທັດສະນະຫຼັກໝັ້ນທີ່ຖຶກຕ້ອງ, ມີລະບຽບວິໄນ;
3) ສາມາດນໍາເອົາຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ, ຄວາມຊໍານານງານ ແລະ ປະສົບການໄປໃຊ້ໃນການດໍາລົງຊີວິດ ແລະ ໄປປະກອບອາຊີບຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.