ພາລະບົດບາດ

ເປັນສເນາທິການໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຮຽນການສອນ, ພັດທະນາເນື້ອໃນການສອນ, ສົ່ງເສີມໃນການອະນຸລັກຟືນຟູ ແລະ ປູກຂະຫຍາຍປ່າ, ການສ້າງລາຍຮັບ, ດຳເນີນການຄົ້ນຄວ້າທົດລອງປ່າໄມ້, ຈັດຝຶກຮົມຮົບ ແລະ ບໍລີການວິຊາການໃຫ້ພາຍນອກ, ພັດທະນາພື້ນຖານວັດຖຸເຕັດນິກການຮຽນການສອນ

ວິໃສທັດ

ເປັນສະຖາບັນທີ່ມີຄວາມດີເດັ່ນໃນການກໍ່ສ້າງບຸກຄາລາກອນທີ່ມີຄວາມຊຳນານ ແລະ ນັກບໍລິຫານທີ່ດີດ້ວຍການຈັດການສຶກສາລະບົບກໍ່ສ້າງ ແລະ ລະບົບຕໍ່ເນື່ອງໃນດ້ານປ່າໄມ້ເຂດເນີນສູງ.

ປັດຊະຍາ

ເປັນສະຖາບັນ ທີ່ມີຄວາມດີເດັ່ນໃນການກໍ່ສ້າງບຸກຄະລາກອນທີ່ມີຄວາມຊຳນານ ແລະ ເປັນນັກບໍລິຫານທີ່ດີໂດຍການຈັດການສຶກສາລະບົບກໍ່ສ້າງ ແລະ ລະບົບຕໍ່ເນື່ອງໃນດ້ານປ່າໄມ້ເຂດເນີນສູງ.

ພາລະກິດ

1. ປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາຫລັກສູດທີ່ເນັ້ນຄວາມຊຳນານດ້ານປ່າໄມ້ເນີນສູງແບບຍືນຍົງ
2. ກໍ່ສ້າງນັກວິຊາການທີ່ຄຸນນະພາບດ້ານຄູນສົມບັດ, ຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ, ຄວາມຊຳນານວິຊາການທີ່ສອດຄ່ອງຄວາມຕ້ອງການຂອງສັງຄົມ ແລະ ຕະລາດແຮງງານ
3. ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດຂອງຄູອາຈານໃຫ້ໄປຕາມວິຊາສະເພາະ
4. ດຳເນີນການຄົ້ນຄ້ວາທົດລອງເທັກນິກວິຊາການຕ່າງໆ
5. ພັດທະນາຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມໄລຍະສັ້ນ, ບໍລິການດ້ານວິຊາການ ແລະ ໃຫ້ການຝຶກອົບຮົມ
6. ພັດທະນາພືນຖານເທັກນິກ ແລະ ສີ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆ
7. ພັດທະນາວິທີການ ຈັດການບໍລິຫານປ່າໄມ້ທີ່ດີແກ່ບັນດິດ ໃຫ້ມີຄວາມສາມາດຄູ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ແລະອະນຸລັກສີ່ງແວດລ້ອມໃນເຂດພາກເໜືອຂອງລາວໃຫ້ຍືນຍົງ
8. ຮ່ວມມື ແລະ ຍາດແຍ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອພາຍນອກ
9. ສ້າງຈິດສຳນຶກໃນການອະນຸລັກຮັກສາຮີດຄອງປະເພນີ, ວັດທະນາທຳ ແລະ ສີ່ງແວດລ້ອມ
10. ພັດທະນາລະບົບການບໍລິຫານໃຫ້ມີຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ການມີສ່ວນຂອງບົດບາດຍິງຊາຍ

ຈຸດປະສົງຫຼັກສູດສາຂາວິຊາປ່າໄມ້

– ເພື່ອກໍ່ສ້າງພະນັກງານວິຊາການ ຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ໃຫ້ຍືນຍົງ, ສາມາດຕອບສະໜອງໄດ້ຕາມຄວາມມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມແຫ່ງຊາດ.
– ສ້າງໃຫ້ນັກສຶກສາມີແນວຄິດ, ຄຸນສົມບັດ, ສິນທໍາປະຕິວັດ, ທັດສະນະການເມືອງທີ່ຖືກຕ້ອງ, ມີແນວຄິດຮັກຊາດ, ຮັກລະບອບໃຫມ່, ມີຄວາມຈົ່ງຮັກພັກດີຕໍ່ພັກ ແລະ ລັດຖະບານ, ຄວາມສາມັກຄີບັນດາເຜົ່າ, ຮູ້ຊ່ວຍເຫຼືອຊຶ່ງກັນແລະກັນ, ຮູ້ຮັກ ແລະ ອະນຸລັກຮິດຄອງປະເພນີອັນດີງາມຂອງຊາດ ແລະ ມີຄວາມພູມໃຈໃນຄວາມເປັນຊາດລາວ
– ສ້າງໃຫ້ນັກສຶກສາມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດດ້ານວິຊາການ, ມີຈັນຍາບັນ, ຮັກອາຊີບຂອງຕົນກ່ຽວກັບວຽກງານຄູ້ມຄອງ, ການອະນຸລັກຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ແລະ ການພັດທະນາວຽກງານປ່າໄມ້
– ຜູ້ສໍາເລັດການສຶກສາໃນສາຂາວິຊານີ້ສາມາດເຮັດວຽກຮ່ວມກັບອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ສາມາດນໍາພາເພື່ອນຮ່ວມງານ ເພື່ອເຮັດວຽກເປັນໝູຄະນະ
– ສາມາດດໍາເນີນທຸລະກິດດ້ວຍຕົນເອງ, ສາມາດເປັນການນໍາໃນລະດັບຕ່າງໆ ຕາມສະພາບຄວາມເປັນຈີງ, ສາມາດນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ທັນສະໄໝ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການວາງແຜນພັດທະນາທາງດ້ານປ່າໄມ້ໄດ້
– ສາມາດສຶກສາຕໍ່ໃນລະດັບທີ່ສູງກວ່າ ໃນສາຂາວິຊາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ