Agronomy

ວິໄສທັດ

ເປັນຜູ້ນຳໃນການກໍ່ສ້າງ ນັກວິຊາການທີ່ມີຄວາມຊຳນານ, ໃຫ້ການບໍລິການທາງວິຊາການ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ ດ້ານລະບົບການປູກຝັງໃນເຂດເນີນສູງ

ພາລະກິດ

1. ປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາຫຼັກສູດທີ່ເນັ້ນຄວາມຊຳນານດ້ານການປູກຝັງເຂດເນີນສູງແບບຍືນຍົງ
2. ກໍ່ສ້າງນັກວິຊາການທີ່ມີຄຸນະພາບ ທາງດ້ານຄຸນສົມບັດ ,ມີຄວາມຮູ້ , ຄວາມສາມາດ ,ຄວາມຊຳນານວິຊາການ ທີ່ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງສັງຄົມແລະຕະຫຼາດແຮງງານ
3. ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດຂອງ ຄູ ອາຈານໃຫ້ໄປຕາມໜ້າທີ່ວິຊາສະເພາະ
4. ດຳເນີນການຄົ້ນຄວ້າທົດລອງເຕັກນິກວິຊາການຕ່າງໆ
5. ພັດທະນາຫຼັກສູດຝຶກການອົບຮົມໄລຍະສັ້ນ ແລະ ດຳເນີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
6. ພັດທະນາພື້ນຖານເຕັກນິກ ແລະ ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກສຳຫຼັບການຮຽນ – ການສອນ
7. ຮ່ວມມື ແລະ ຍາດແຍ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ
8. ສ້າງຈິດສຳນຶກໃນການອະນຸລັກຮັກສາຮີດຄອງປະເພນີ ,ວັດທະນະທຳແລະສິ່ງແວດລ້ອມ
9. ພັດທະນາລະບົບການບໍລິຫານ ໃຫ້ມີຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມບົດບາດຍິງ-ຊາຍ

ປັດຊະຍາ

“ມຸ້ງໝັ້ນພັດທະນາການສຶກສາ ທີ່ເນັ້ນຄວາມຊໍານານໃນລະບົບການ
ປູກຝັງ ເຂດເນີນສູງ,ຕອບສະໜອງໄດ້ຕາມ
ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານ
ດ້ວຍການພັດທະນາ
ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ”

img_9974
ພັດທະນາຫຼັດສູດທີ່ເນັ້ນຄວາມຊຳນານດ້ານເຕັກນິກການປູກຝັງເຂດເນີນສູງ, ສ້າງນັກວິຊານການອອກສູ່ຕະຫຼາດແຮງງານ, ບໍລິການອົບຮົມຫຼັດສູດໄລຍະສັ້ນໃຫ້ແກຊາວກະສິກອນ, ຮ່ວມມືກອນກັບພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ແລະ ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ສາມາດດ້ານວິຊາສະເພາະຢ່າງຕໍ່ເນີືອງ

ຈຸດປະສົງຂອງຄະນະວິຊາປູກຝັງ
1.    ພັດທະນາການຮຽນ-ການສອນໄປຕາມທິດທາງລວມຂອງວິທະຍາໄລ ກໍ່ຄືແຜນພັດທະ ນາທາງດ້ານ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ຂອງກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ພັດທະນາຊົນ ນະ ບົດວາງອອກ.
2.    ພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງບັນດາຟ່ມຕ່າງໆ ໃຫ້ການເປັນສະຖານທີ່ເຮັດພາກປະຕິບັດ ຕົວ ຈິງຂອງນັກ ສຶກສາ
3.    ເປັນສະຖານທີ່ຮຽນຮູ້ທາງດ້ານວິຊາການປູກຝັງໃຫ້ພະນັກງານ ແລະ ຊາວກະສິກອນຜູ້ທີ່ ມີຄວາມສົນໃຈ
4.    ກໍ່ສ້າງນັກວິຊາການປູກຝັງ ໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ ຄວາມສາມາດທາງດ້ານການປູກພືດເຂດເນີນ ສູງ