Agro-Bu

ວິໄສທັດ

ກໍ່ສ້າງນັກວິຊາການ ດ້ານທຸລະກິດກະສິກໍາ ທີ່ມີຄວາມຊໍານານ , ມີຄວາມອົດທົນ,ຄຸນສົມບັດ , ລະບຽບວິໄນ ແລະ ດໍາເນີນທຸລະກິດ ດ້ວຍຄວາມຍືນຍົງ

ພາລະກິດ

1. ປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາຫຼັກສູດທຸລະກິດກະສິກໍາທີ່ເນັ້ນຄວາມຊໍານານ
2. ສ້າງນັກວິຊາການທີ່ມີຄຸນສົມບັດ,ຄວາມຮູ້,ຄວາມສາມາດ,ຄວາມຊໍານານໃນການວາງແຜນບໍລິຫານທຸລະກິດ , ວິເຄາະດ້ານຊ່ອງທາງການຕະຫຼາດ ແລະ ເພີ່ມຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າຂອງຜະລິດຕະພັນ ທີ່ສອດຄ່ອງ ແລະ ຕ້ອງການ ຂອງຕະຫຼາດແຮງງານ.
3. ພັດທະນາຫຼັກສູດການຝຶກອົບຮົມໄລຍະສັ້ນ , ໃຫ້ການບໍລິການທາງດ້ານວິຊາການ ແລະ ໃຫ້ການຝຶກອົບຮົມ
4. ຍົກລະດັບ ຄວາມຮູ້,ຄວາມສາມາດຂອງຄູ ອານຈານໃຫ້ໄປຕາມໜ້າທີ່ ວິຊາສະເພາະ .
5. ສ້າງນັກສຶກສາໃຫ້ກາຍເປັນ ວິຊາການທີ່ມີຄວາມຊໍານານໃນການສ້າງແຜນ ແລະ ວາງແຜນເພື່ອບໍລິຫານ ທຸລະກິດໃຫ້ກາຍເປັນອາຊີບທີ່ຖາວອນຂອງຕົນ
6. ຍາດແຍ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອ, ຮ່ວມມືກັບການຈັດຕັ້ງ ທັງ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ
7. ດໍາເນີນການຄົ້ນຄ້ວາທົດລອງວິໃຈ.
8. ພັດທະນາພື້ນຖານເທັກນິກ ແລະ ສິ່ງທີ່ອໍານວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆ
9. ພັດທະນາລະບົບການບໍລິຫານໃຫ້ມີຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ມີການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງບົດບາດບິງຊາຍ.

ປັດຊະຍາ

“ມຸ້ງໝັ້ນພັດທະນາບັນດິດ ຜະລິດນັກທຸລະກິດກະສິກໍາມີຄວາມຊໍານານ ເປັນນັກປະກອບການທີ່ມີຄຸນນະພາບ”

img_0126
ສ້າງນັກທຸລະກິດກະສິກຳ ທີ່ເນັ້ນຄວາມຊຳນານໃຫ້ແກ່ຕະຫຼາດແຮງງານ, ສ້າງກຸນໄກການຕະຫຼາດ, ເພີ່ມມູນຄ່າໃຫ້ກັບຜະລິດຕະພັນກະສິກຳດ້ວຍການແປຮູບ, ຮັບຈັດຝຶກອົບໄລຍະສັນໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນຕາມສັງຄົມຕ້ອງການ

ຈຸດປະສົງຂອງຫຼັກສູດ

1) ເພື່ອກໍ່ສ້າງນັກວິຊາການ ດ້ານທຸລະກິດກະສິກໍາ ທັງດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ ຕອບສະໜອງໄດ້ຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ຂອງຕະຫຼາດແຮງງານ;
2) ມີແນວຄິດ ຄຸນສົມບັດ ສິນທໍາປະຕິວັດ, ມີທັດສະນະຫຼັ້ກໝັ້ນທີ່ຖືກຕ້ອງ, ມີລະບຽບວິໄນ
3) ສາມາດນໍາເອົາຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ, ຄວາມຊໍານານງານ ແລະ ປະສົບການໄປໃຊ້ໃນການດໍາລົງຊີວິດ ແລະ ໄປປະກອບອາຊີບຢ່າງມີປະສິດທິພາບ

ດາວໂຫຼດ ແນະນໍາຄະນະວິຊາທຸລະກິດກະສິກຳ