Admin

ວິໄສທັດ

ເປັນສູນກາງດ້ານການບໍລິຫານຈັດການ ທີ່ມີຄວາມໂປ່ງໃສ່, ມີປະສິດທິຜົນ, ບໍລິການວ່ອງໄວ ທັນສະໄໝ ດ້ວຍໃຈ.

ພາລະກິດ

1. ພັດທະນາກົນໄກ ເຄື່ອງມື ແລະ ລະບົບການຈັດການບໍລິຫານ ໃຫ້ມີຄວາມສອດຄ່ອງ ແລະ ໂປ່ງໃສ.
2. ພັດທະນາພື້ນຖານເຕັກນິກ ເພື່ອເອື້ອອຳນວຍໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາວິທະຍາໄລ.
3. ພັດທະນາບູກຄະລາກອນໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດທີ່ສົມຄູ່ກັບໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ.
4. ພັດທະນາການກຳນົດຕຳແໜ່ງງານໃຫ້ມີຄວາມສອດຄອ່ງ ແລະ ຈັດຫາບຸກຄະລາກອນທີ່ເໝາະສົມ ໃຫ້ຄົບຕາມຕຳແໜ່ງງານ.
5. ຮັບປະກັນລະບົບການປະສານງານ ທີ່ມີປະສິດທິພາບ ລະຫວ່າງ ຫ້ອງການ ແລະ ຄະນະວິຊາພາຍໃນວິທະຍາໄລ ແລະ ພາຍນອກ.
6. ພົວພັນຮ່ວມມື ກັບໂຄງການ ອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.
7. ປະເມີນຜົນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ ຂອງພະນັກງານຄູອາຈານ, ສະເໜີຂັ້ນເທິງເພື່ອປະຕິບັດນະໂຍບາຍ, ຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍ ແລະ ປະຕິບັດວິໄນ.
8. ຮັບປະກັນຄວາມສະຫງົບສຸກໃນທົ່ວວິທະຍາໄລ, ສ້າງໃຫ້ກາຍເປັນສະຖາບັນການສືກສາທີ່ປອດສີ່ງເສບຕິດ, ປອດໄພ, ປອດຄະດີ ເຮັດໃຫ້ຊີວິດການເປັນຢູ່ ຂອງພະນັກງານ ຄູອາຈານດີຂື້ນເທື່ອກ້າວ.
9. ສ້າງຈິດສຳນິກໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ ຄູອາຈານ ແລະ ນັກສືກສາໃນການອະນຸລັກປົກປັກຮັກສາສີ່ງແວດລ້ອມ, ຮີດຄອງປະເພນີ ແລະ ວັດທະນະທຳ.
10. ຈັດຕັ້ງເຜີຍເອກະສານ ຂໍ້ຕົກລົງ, ມະຕິຄຳສັ່ງ ທາງລັດຖະການ ຂອງຂັ້ນເທິງ.

ປັດຊະຍາ

“ມຸ່ງໝັ້ນພັດທະນາ ລະບົບການບໍລິຫານຈັດການທີ່ໂປ່ງໃສ ທັນສະໄໝ ແລະມີປະສິດທິພາບ”

img_0777
ທິມງານຫ້ອງບໍລິຫານ ແລະ ຈ