academic

ວິໄສທັດ

ໃຫ້ການສຶກສາ ທີ່ມີຄວາມເປັນເລີດ, ໃຫ້ບໍລິການດ້ານການວິຊາການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ເນີນສູງ ແລະ ສ້າງໂອກາດໃຫ້ນັກສຶກສາມີອາຊີບທີ່ຍືນຍົງເປັນທີ່ຍອມຮັບຂອງສັງຄົມ

ພາລະກິດ

1. ປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາຫລັກສູດຊັ້ນສູງ ແລະ ຫລັກສູດປະລີນຍາຕຼີ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ເຂດເນີນສູງ ເພື່ອກໍ່ສ້າງພະນັກງານວິຊາການສາຂາປູກຝັງ, ສາຂາລ້ຽງສັດແລະການປະມົງ, ສາຂາທຸລະກິດກະສິກຳແລະ ສາຂາປ່າໄມ້ ຊຶ່ງເປັນຫລັກສູດທີ່ເນັ້ນຄວາມຊຳນານແລະສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫລາດແຮງງານອອກຮັບໃຊ້ສັງຄົມໃນບັນດາແຂວງພາກເໜືອຂອງສປປລາວ
2. ພັດທະນາຄຸນນະພາບຂອງຄູອາຈານໃຫ້ມີສັກກະຍາພາບສູງໃນການປະຕິບັດວຽກງານ
3. ສ້າງໃຫ້ນັກສຶກສາມີແນວຄິດຄຸນສົມບັດສິນທຳປະຕິວັດ,ມີທັດສະນະການເມືອງທີ່ຖືກຕ້ອງ,ມີຄວາມສາມັກຄີ
ບັນດາເຜົ່າ,ຮັກແພງຊ່ວຍເຫຼືອຊຶ່ງກັນແລະກັນ,ມີຄວາມສາມາດ, ມີຄວາມຊຳນານ, ມີປະສົບການ, ມີຈັນຍາບັນ, ມີຄວາມຮັກແລະມີທັດສະນະຄະຕິທີ່ຖືກຕ້ອງຕໍ່ອາຊີບ
4. ປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາອຸປະກອນ,ເຄື່ອງມືໃຫ້ພຽງພໍຕາມຄວາມຕ້ອງການເພື່ອຕອບສະໜອງໃນການຈັດການຮຽນ-ການສອນທີ່ເນັ້ນສີມືແຮງງານ
5. ປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາກົນໄກໃນການຄຸ້ມຄອງການສຶກສາ, ກິດຈະກຳນັກສຶກສາ, ການຄົ້ນຄວ້າທົດລອງແລະການຝຶກງານທ້າຍການສຶກສາໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບເງື່ອນໄຂໃນປະຈຸບັນ
6. ຮ່ວມມືກັບອົງການຈັດຕັ້ງທັງພາກລັດ, ພາກເອກະຊົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນເພື່ອຍາດແຍ່ງການຮ່ວມມື
ແລະ ຮອງຮັບບ່ອນວຽກເຮັດໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາພາຍຫລັງຮຽນຈົບ
7. ສ້າງຈິດສຳນຶກໃນການອານຸລັກຮັກສາຮີດຄອງປະເພນີ,ວັດທະນະທຳ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ
8. ພັດທະນາລະບົບການບໍລິຫານໃຫ້ມີຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມບົດບາດຍິງ-ຊາຍ

ປັດສະຍາ

ໃຫ້ອາວຸດທາງປັນຍາ ຄື ໃຫ້ການສຶກສາ ແລະ ອາຊີບທາງດ້ານກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ເຂດເນີນສູງ

img_0027
ປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາຫລັກສູດຊັ້ນສູງ ແລະ ຫລັກສູດປະລີນຍາຕຼີ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ເຂດເນີນສູງ ເພື່ອກໍ່ສ້າງພະນັກງານ, ສ້າງນັກສຶກສາໃຫ້ມີຄຸນສົມບັດສິນທຳປະຕິວັດ ແລະ ສ້າງນັກສຶກສາທີ່ມີຄວາມຮູ້ຄວາມຊຳນານທາງດ້ານກະສິກຳ