ການບໍລິຫານ ຂອງ ວິທະຍາໄລກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜືອ ປະກອບມີ 9 ພາກສ່ວນ ຄື:

  1. ຫ້ອງການບໍລິຫານ-ຈັດຕັ້ງ
  2. ຫ້ອງການພົວພັນ ແລະ ການຮ່ວມມື
  3. ຫ້ອງການພັດທະນາວິຊາການ
  4. ຫ້ອງການກິດຈະການນັກສຶກສາ
  5. ຄະນະວິຊາປູກຝັງ
  6. ຄະນະວິຊາລ້ຽງສັດ
  7. ຄະນະວິຊາທຸລະກິດກະສິກຳ
  8. ຄະນະວິຊາປ່າໄມ້
  9. ຄະນະວິຊາປະມົງ

Structure of NAFC_18_7_ 2018_white