ການບໍລິຫານ ຂອງ ວິທະຍາໄລກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ພາກເໜືອ ປະກອບມີ 9 ພາກສ່ວນ ຄື:

ຫ້ອງການບໍລິຫານ-ຈັດຕັ້ງ

ຫ້ອງການພົວພັນ ແລະ ການຮ່ວມມື

ຫ້ອງການພັດທະນາວິຊາການ

ຄະນະວິຊາປູກຝັງ

ຄະນະວິຊາລ້ຽງສັດ

ຄະນະວິຊາທຸລະກິດກະສິກຳ

ຄະນະວິຊາປ່າໄມ້

ຄະນະວິຊາປະມົງ

Structure of NAFC_18_7_ 2018_white