ການບໍລິຫານຂອງ ວກປໜ ປະກອບມີ 7 ພາກສ່ວນ( 4 ສາຂາວິຊາ ແລະ 3 ຫ້ອງການ) ແລະ ປະກອບມີ 1 ໜ່ວຍງານ:

Master Draff 2017