ສະຖິຕີ ນັກສຶກສາ

ສົກຮຽນເລີ່ມຕົ້ນເຂົ້າຮຽນ ສົກຮຽນທີ່ຮຽນຈົບ ລວມ ຍິງ
2005-2006 2007-2008 172 44
2006-2007 2008-2009 125 32
2007-2008 2009-2010 101 41
2008-2009 2010-2011 83 30
2009-2010 2011-2012 67 28
2010-2011 2012-2013 58 7
2011-2012 2013-2014 91 29
2012-2013 2014-2015 155 47

ສະຖິຕີ ນັກສຶກສາ 2016-2017
– Teachers qualification statistics