ແຜ່ນພັບໂຄງການເຊີລາໂກກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ (ກປ) ໄດ້ເນັ້ນໃສ່ການພັດທະນາຄຸນນະພາບການສຶກສາຂອງວິທະຍາໄລກະສິກໍາໃຫ້ມີຄວາມທັນສະໄໝ ເພື່ອປະສົບຜົນສໍາເລັດທາງດ້ານ ການຄໍ້າປະກັນດ້ານສະບຽງອາຫານ, ແລະ ເຮັດໃຫ້ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນລາວທັງໝົດໃຫ້ດີຂຶ້ນ.

ຂັ້ນຕອນລະອຽດແມ່ນໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນ ແຜນຍຸດທະສາດຮອດປີ 2020 ຂອງກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ວ່າດ້ວຍການປັບປຸງຄຸນນະພາບການ (ຍຸດທະສາດການປະຕິຮູບຂອງກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້) ເຊີ່ງອອກມາໃນເດືອນ ມັງກອນ 2008. ການປະຕິຮູບຮູບແມ່ນເນັ້ນໃສ່ 5 ວິທະຍາໄລ ກະສິກໍາ ທີ່ຂຶ້ນກັບ ກປ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການດໍາເດີນໜ້າທີ່ວຽກງານໃຫ້ດີຂຶ້ນ ແລະ ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການດ້ານຕະຫຼາດແຮງງານ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຈຸດປະສົງເປົ້າໝາຍຂອງນະໂຍບາຍພັກລັດ.

ອົງການຮ່ວມມືເພື່ອການພັດທະນາຂອງລັດທະບານປະເທດສະວິດສແລນ (SDC) ໄດ້ໃຫ້ທຶນຮອນພັດທະນາຂະບວນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນຍຸດທະສາດດັ່ງກ່າວໂດຍສ້າງໂຄງການ SURAFCO ແຜ່ນພັບໂຄງການເຊີລາໂກ ຂຶ້ນມາ ເຊີ່ງມີຊື່ເຕັມວ່າ: “ໂຄງການສະໜັບສະໜູນການປັບປຸງວິທະຍາໄລກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜືອ”. ໂຄງການນີ້ໄດ້ລິເລີ່ມ ມາຕັ້ງແຕ່ເດືອນ ກັນຍາ 2009 ແລະ ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍ ວິທະຍາໄລກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜືອ(ວກປໜ) ໂດຍການສະໜັບສະໜູນໂດຍອົງການ ຮ່ວມມືຂອງປະເທດ ສະສິດສແລນ ເຮວວິຕັດສ(HELVETAS Swiss Intercooperation) ເວັບໄຊຂອງ ອົງການເຮເວດຕັດລາວ.

ໂຄງການ SURAFCO ໄດ້ສະໜັບສະໜູນວິທະຍາໄລ ວກປໜ ເພື່ອໃຫ້ກາຍເປັນວິທະຍາໄລຕົວແບບໃນແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ແລ້ວທ່າຍທອດປະສົບການ ແລະ ບົດຮຽນໄປໃຫ້ວິທະຍາໄລກະສິກໍາແລະປ່າໄມ້ອີກ 4 ແຫ່ງໃນ ສປປ ລາວ.