ແຜນຍຸດທະສາດການປະຕິຮູບຂອງ ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້

ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ (ກປ) ໄດ້ເນັ້ນໃສ່ການພັດທະນາຄຸນນະພາບການສຶກສາຂອງວິທະຍາໄລກະສິກໍາໃຫ້ມີຄວາມທັນສະໄໝ ເພື່ອປະສົບຜົນສໍາເລັດທາງດ້ານ ການຄໍ້າປະກັນດ້ານສະບຽງອາຫານ, ແລະ ເຮັດໃຫ້ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນລາວທັງໝົດໃຫ້ດີຂຶ້ນ.

ຂັ້ນຕອນລະອຽດແມ່ນໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນ ແຜນຍຸດທະສາດຮອດປີ 2020 ຂອງກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ວ່າດ້ວຍການປັບປຸງຄຸນນະພາບການ (ຍຸດທະສາດການປະຕິຮູບຂອງກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້) ເຊີ່ງອອກມາໃນເດືອນ ມັງກອນ 2008. ການປະຕິຮູບຮູບແມ່ນເນັ້ນໃສ່ 5 ວິທະຍາໄລ ກະສິກໍາ ທີ່ຂຶ້ນກັບ ກປ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການດໍາເດີນໜ້າທີ່ວຽກງານໃຫ້ດີຂຶ້ນ ແລະ ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການດ້ານຕະຫຼາດແຮງງານ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຈຸດປະສົງເປົ້າໝາຍຂອງນະໂຍບາຍພັກລັດ.

ອົງການຮ່ວມມືເພື່ອການພັດທະນາຂອງລັດທະບານປະເທດສະວິດສແລນ (SDC) ໄດ້ໃຫ້ທຶນຮອນພັດທະນາຂະບວນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນຍຸດທະສາດດັ່ງກ່າວໂດຍສ້າງໂຄງການ SURAFCO ແຜ່ນພັບໂຄງການເຊີລາໂກ ຂຶ້ນມາ ເຊີ່ງມີຊື່ເຕັມວ່າ: “ໂຄງການສະໜັບສະໜູນການປັບປຸງວິທະຍາໄລກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜືອ”. ໂຄງການນີ້ໄດ້ລິເລີ່ມ ມາຕັ້ງແຕ່ເດືອນ ກັນຍາ 2009 ແລະ ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍ ວິທະຍາໄລກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜືອ (ວກປໜ) ໂດຍການສະໜັບສະໜູນໂດຍອົງການ ຮ່ວມມືຂອງປະເທດ ສະວິດເຊີແລນ ເຮວວິຕັດສ (HELVETAS Swiss Intercooperation) ເວັບໄຊຂອງ ອົງການເຮເວດຕັດລາວ.

ໂຄງການ SURAFCO ໄດ້ສະໜັບສະໜູນວິທະຍາໄລ ວກປໜ ເພື່ອໃຫ້ກາຍເປັນວິທະຍາໄລຕົວແບບໃນ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ແລ້ວຖ່າຍທອດປະສົບການ ແລະ ບົດຮຽນໄປໃຫ້ ວິທະຍາໄລກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ອີກ 4 ແຫ່ງໃນ ສປປ ລາວ.

ດໍາລັດວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານພົ້ນທຸກ ແລະ ມາດຕະຖານພັດທະນາ ເລກທີ 348/ລບ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 16.11.2017 (ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຈາກ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້)

ດຳລັດວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານພົ້ນທຸກ-ແລະ-ມາດຕະຖານພັດທະນາ