4 ວິທະຍາໄລອື່ນ ທີ່ຂຶ້ນກັບ ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ (ກປ)

ວິທະຍາໄລກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ພາກເໜືອ (ວກປໜ) ແຂວງຫຼວງພະບາງ ແມ່ນໜື່ງໃນຫ້າວິທະຍາໄລ ທີ່ຂຶ້ນກັບກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້. ທັງຫ້າວິທະຍາໄລ ນໍາໃຊ້ ຫຼັກສູດຊັ້ນສູງອັນດຽວກັນ ແຕ່ວ່າ ແຕ່ລະວິທະຍາໄລມີສາຂາວິຊາສະເພາະໃໝ່ແຕກຕ່າງກັນ.

ໂຮງຮຽນຊົນລະປະທານຊັ້ນສູງ ທ່າງ່ອນ

ວິທະຍາໄລກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ບໍລິຄໍາໄຊ

ວິທະຍາໄລກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ສະຫວັນນະເຂດ

ວິທະຍາໄລກະສິກໍາ ແລະປ່າໄມ້ ຈໍາປາສັກ

ວິທະຍາໄລ ສາຂາວິຊາທີ່ສອນໃນປັດຈຸບັນ ສາຂາວິຊາສະເພາະໃໝ່

ມີແຜນຂະຫຍາຍໃນສົກປີ 2016/2017

ວິທະຍາໄລກະສິກໍາ ແລະປ່າໄມ້ ພາກເໜືອ, ເຂດປາກເຊືອງ, ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ປູກຝັງ, ລ້ຽງສັດ & ການປະມົງ, ປ່າໄມ້ ແລະ ທຸລະກິດກະສິກໍາ ການປະມົງ
ໂຮງຮຽນຊົນລະປະທານຊັ້ນສູງ ທ່າງ່ອນ, ທ່າງ່ອນ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເວັບໄຊ໌ https://tic-college.blogspot.com/ ວິສະວະກໍາຊົນລະປະທານ, ວິສະວະກໍາຊັບພະຍາກອນນໍ້າ ກະສິກໍາກົນຈັກ
ວິທະຍາໄລກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ບໍລິຄໍາໄຊ, ເມືອງໃໝ່, ແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ ປູກຝັງ, ລ້ຽງສັດ & ການປະມົງ,ປ່າໄມ້ ແລະ ທຸລະກິດກະສິກໍາ ສັດຕະວະແພດ
ວິທະຍາໄລກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ສະຫວັນນະເຂດ, ນາແກ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ປູກຝັງ, ລ້ຽງສັດ & ການປະມົງ,ປ່າໄມ້ ແລະ ທຸລະກິດກະສິກໍາ ການປ້ອງກັນພືດ
ວິທະຍາໄລກະສິກໍາ ແລະປ່າໄມ້ ຈໍາປາສັກ, ຫຼັກ 7 ປາກເຊ, ແຂວງ ຈໍາປາສັກ ປູກຝັງ, ລ້ຽງສັດ & ການປະມົງ,ປ່າໄມ້ ແລະ ທຸລະກິດກະສິກໍາ ວິທະຍາສາດດິນ