4 ວິທະຍາໄລອື່ນ ທີ່ຂຶ້ນກັບ ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ (ກປ)

ວິທະຍາໄລກະສິກໍາ ແລະປ່າໄມ້ພາກເໜືອ(ວກປໜ) ແຂວງຫຼວງພະບາງ ກໍແມ່ນໜື່ງໃນຫ້າວິທະຍາໄລ ທີ່ຂຶ້ນກັບກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້. ທັງຫ້າວິທະຍາໄລ ນໍາໃຊ້ ຫຼັກສູດຊັ້ນສູງອັນດຽວກັນ ແຕ່ວ່າ ແຕ່ລະວິທະຍາໄລມີສາຂາວິຊາສະເພາະໃໝ່ແຕກຕ່າງກັນ.

ວິທະຍາໄລ ສາຂາວິຊາທີ່ສອນໃນປັດຈຸບັນ ສາຂາວິຊາສະເພາະໃໝ່

ມີແຜນຂະຫຍາຍໃນສົກປີ 2016/2017

ວິທະຍາໄລກະສິກໍາ ແລະປ່າໄມ້ພາກເໜືອ, ເຂດປາກເຊືອງ, ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ປູກຝັງ, ລ້ຽງສັດ & ການປະມົງ,ປ່າໄມ້ ແລະ ທຸລະກິດກະສິກໍາ ການປະມົງ
ໂຮງຮຽນຊົນລະປະທານຊັ້ນສູງທ່າງ່ອນ, ທ່າງ່ອນ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ວິສະວະກໍາຊົນລະປະທານ, ວິສະວະກໍາຊັບພະຍາກອນນໍ້າ ກະສິກໍາກົນຈັກ
ວິທະຍາໄລກະສິກໍາ ແລະປ່າໄມ້ບໍລິຄໍາໄຊ, ເມືອງໄໝ່, ແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ ປູກຝັງ, ລ້ຽງສັດ & ການປະມົງ,ປ່າໄມ້ ແລະ ທຸລະກິດກະສິກໍາ ສັດຕະວະແພດ
ວິທະຍາໄລກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ສະຫວັນນະເຂດ, ນາແກ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ປູກຝັງ, ລ້ຽງສັດ & ການປະມົງ,ປ່າໄມ້ ແລະ ທຸລະກິດກະສິກໍາ ການປ້ອງກັນພືດ
ວິທະຍາໄລກະສິກໍາ ແລະປ່າໄມ້ຈໍາປາສັກ, ຫຼັກ 7 ປາກເຊ, ແຂວງ ຈໍາປາສັກ ປູກຝັງ, ລ້ຽງສັດ & ການປະມົງ,ປ່າໄມ້ ແລະ ທຸລະກິດກະສິກໍາ ວິທະຍາສາດດິນ