ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງ ວກປໜ

ວິທະຍາເຂດຫຼັກຂອງ ວິທະຍາໄລກະສິກໍາ ແລະປ່າໄມ້ ພາກເໜືອ ຕັ້ງຢູ່ເຂດ ປາກເຊືອງຫ່າງຈາກເທດສະບານ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ໄປທາງທິດ ເໜືອ 20 ກມ. ວິທະຍາເຂດປາກເຊືອງມີເນື້ອທີ່ລວມ 51 ເຮັກຕ່າ ເຊິ່ງໃນເມື່ອກ່ອນເປັນສວນຂອງເຈົ້າຊີວິດ ຈົນຮອດປີ 1975.

aerialview
ແຜນທີ່ ວກປໜ ກວມເອົາເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 50 ເຮັດຕາ ລຽບຕາມຟັງແມ່ນ້ຳຂອງ

ວິທະຍາໄລ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ພາກເໜືອ ໄດ້ຮັບອະນຸມັດສ້າງຕັ້ງຢ່າງເປັນທາງການໃນ ວັນທີ 20 ເດືອນ ພະຈິກ ປີ 1989 ຈາກ ອໍານາດການປົກຄອງ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ແລະ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ຊື່ງມີຊື່ວ່າ “ໂຮງຮຽນກະສິກຳ ພາກເໜືອ” ໄດ້ເປີດສອນຫຼັກສູດກະສິກຳລະດັບຊັ້ນກາງໃນ 2 ສາຂາວິຊາຄື: ສາຂາວິຊາປູກຝັງ ແລະ ສາຂາວິຊາລ້ຽງສັດ – ການປະມົງ.

constructingschoolroom_1991
ການກໍ່ສ້າງອາຄານຮຽນ ໃນ ປີ 1991

ມາເຖິງປີ 1999 ໂຮງຮຽນກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ຊັ້ນກາງ ຫລວງພະບາງ ໄດ້ລວມເຂົ້າກັນ ກັບສູນ ຝຶກອົບຮົມດ້ານການສົ່ງເສີມກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ພາກເໜືອ ທີ່ເມືອງຊຽງເງິນ (ວິທະຍາເຂດຊຽງເງິນ) ແລະ ໄດ້ປ່ຽນຊື່ມາເປັນ ໂຮງຮຽນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ຊັ້ນກາງ ຫລວງພະບາງ.

studentsbridgeconstructionnamsueang
ນັກສຶກສາກຳລັງຂ້າມຂົວໄມ້ນ້ຳເຊືອງ

ຈົນຮອດປີ 2010 ວິທະຍາໄລ ໄດ້ຍົກຖານະຈາກ ໂຮງຮຽນກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ຊັ້ນກາງ ຫຼວງພະບາງ ມາເປັນ “ວິທະຍາໄລ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ພາກເໜືອ” ແລະ ໄດ້ເປີດສອນຫຼັກສູດຊັ້ນສູງດ້ານກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ເຂດເນີນສູງ ຊຶ່ງປະກອບມີ ຫລັກສູດຊັ້ນສູງລະບົບ 3 ປີ ມີ 4 ສາຂາວິຊາຄື: ສາຂາວິຊາປູກຝັງ, ສາຂາວິຊາ ລ້ຽງສັດ ແລະການປະມົງ, ສາຂາວິຊາ ປ່າໄມ້ ແລະ ສາຂາວິຊາ ທຸລະກິດກະສິກຳ. ຫຼັກສູດຊັ້ນສູງລະບົບຕໍ່ເນື່ອງ 1.5 ປີ ມີ 3 ສາຂາວິຊາຄື: ສາຂາວິຊາປູກຝັງ, ສາຂາວິຊາລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ ແລະ ສາຂາວິຊາປ່າໄມ້.

firstbatchstudentsthesisdefense
ການປ້ອງກັນບົດລາຍງານທ້າຍປີການສຶກສາ ຂອງນັກສຶກສາ ຮຸ່ນທີ່1
originallibrary
ຫໍສະມຸດຫຼັງເກົ່າ ປະຈຸບັນໄດ້ສ້າງເປັນ ຫ້ອງການພົວພັນ ແລະ ການຮ່ວມມື

ບັນດາຮູບພາບຕ່າງໆ  ໃນປຶ້ມຮູບຂອງວິທະຍາໄລໄດ້  ສາມາດດາວໂຫຼດ ໄດ້ທີ່ນີ້ ປຶ້ມຮູບພາບຂອງວິທະຍາໄລ