ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງ ວກປໜ

ວິທະຍາເຂດຫຼັກຂອງວິທະຍາໄລກະສິກໍາ ແລະປ່າໄມ້ ພາກເໜືອຕັ້ງຢູ່ເຂດ ປາກເຊືອງຫ່າງຈາກເທດສະບານແຂວງຫຼວງພະບາງ ໄປທາງທິດ ເໜືອ 20 ກມ. ວິທະຍາເຂດປາກເຊືອງມີເນື້ອທີ່ລວມ 51 ເຮັກຕ່າ ເຊິ່ງໃນເມື່ອກ່ອນເປັນສວນຂອງເຈົ້າຊີວິດຈົນຮອດປີ 1975.

aerialview
ແຜ່ນທີ່ ວກປໜ ກວບເອົາເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 50 ເຮັດຕາ ແຫຼບຕາມຟັງແມ່ນ້ຳຂອງ

ວິທະຍາໄລກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜືອ ໄດ້ຮັບອະນຸມັດສ້າງຕັ້ງຢ່າງເປັນທາງການໃນວັນທີ 20 ເດືອນ ພະຈິກ ປີ 1989 ຈາກ ອໍານາດການປົກຄອງແຂວງຫຼວງພະບາງ ແລະ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ຊື່ງມີຊື່ວ່າ “ໂຮງຮຽນກະສິກຳ ພາກເໜືອ” ໄດ້ເປີດສອນຫຼັກສູດກະສິກຳລະດັບຊັ້ນກາງໃນ 2 ສາຂາວິຊາຄື: ສາຂາວິຊາປູກຝັງ ແລະ ສາຂາວິຊາລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ.

constructingschoolroom_1991
ການກໍສ້າງອາຄານຮຽນ ໃນ ປີ 1991

ມາເຖິງປີ 1999 ໂຮງຮຽນກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ຊັ້ນກາງຫລວງພະບາງ ໄດ້ລວມເຂົ້າກັນ ກັບສູນ ຝຶກອົບຮົມດ້ານການສົ່ງເສີມກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜືອ ທີ່ເມືອງຊຽງເງິນ (ວິທະຍາເຂດຊຽງເງິນ) ແລະ ໄດ້ປ່ຽນຊື່ມາເປັນ ໂຮງຮຽນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ຊັ້ນກາງ ຫລວງພະບາງ.

studentsbridgeconstructionnamsueang
ນັກສຶກສາກຳລັງຂ້າມຂົວໄມ້ນ້ຳເຊືອງ

ຈົນຮອດປີ 2010 ວິທະຍາໄລ ໄດ້ຍົກຖານະຈາກ ໂຮງຮຽນກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ຊັ້ນກາງ ຫຼວງພະບາງ ມາເປັນ “ວິທະຍາໄລກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜືອ” ແລະ ໄດ້ເປີດສອນຫຼັກສູດຊັ້ນສູງດ້ານກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ເຂດເນີນສູງ ຊຶ່ງປະກອບມີ ຫລັກສູດຊັ້ນສູງລະບົບ 3 ປີ ມີ 4 ສາຂາວິຊາຄື: ສາຂາວິຊາປູກຝັງ, ສາຂາວິຊາລ້ຽງສັດ ແລະການປະມົງ, ສາຂາວິຊາປ່າໄມ້ ແລະ ສາຂາວິຊາ ທຸລະກິດກະສິກຳ. ຫຼັກສູດຊັ້ນສູງລະບົບຕໍ່ເນື່ອງ 1.5 ປີ ມີ 3 ສາຂາວິຊາຄື: ສາຂາວິຊາປູກຝັງ, ສາຂາວິຊາລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ ແລະ ສາຂາວິຊາປ່າໄມ້.

firstbatchstudentsthesisdefense
ການປ້ອງກັນບົດລາຍງານທ້າຍປີການສຶກສາ ຂອງນັກສຶກສາ ຮຸ່ນທີ່1
originallibrary
ຫໍສະມຸດຫຼັງເກົ່າ ປະຈຸບັນໄດ້ສ້າງເປັນການພົວພັນ ແລະ ການຮ່ວມມື

ບັນດາຮູບພາບຕ່າງໆ  ໃນປຶ້ມຮູບຂອງວິທະຍາໄລໄດ້  ສາມາດດາວໂຫຼດ ໄດ້ທີ່ນີ້ ປຶ້ມຮູບພາບຂອງວິທະຍາໄລ