ທີ່ຢູ່ທາງໄປສະນີ:  ວິທະຍາໄລ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜືອ
ຕູ້ໄປສະນີ 154 ຫຼວງພະບາງ ສປປ ລາວ
ໂທລະສັບ: (+856) 071 219 036        ແຟັກ: (+856) 071 219 034

ທີ່ຕັ້ງຂອງວິທະຍາເຂດຫຼັກ:
ບ້ານ ວຽງສະຫວັນ, ຖະໜົນເລກທີ 13 ເໜືອ, 20 ກມ ຈາກຕົວເມືອງຫຼວງພະບາງໄປທາງທິດເໜືອ

ທີ່ຕັ້ງຂອງວິທະຍາເຂດຄະນະປ່າໄມ້:
ບ້ານ ປາກຄານ
ຖະໜົນເລກທີ 13 ເໜືອ, 25 ກມ ຈາກຕົວເມືອງຫຼວງພະບາງໄປທາງທິດໃຕ້

ປຶ້ມສະມຸດໂທລະສັບ