ທີ່ຢູ່ທາງໄປສະນີ:
ວິທະຍາໄລ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜືອ
ຕູ້ໄປສະນີ 154
ຫຼວງພະບາງ
ສປປ ລາວ

ໂທລະສັບ: (+856) 071 219 036
ແຟັກ: (+856) 071 219 034

ທີ່ຕັ້ງຂອງວິທະຍາເຂດຫຼັກ:
ບ້ານ ວຽງສະຫວັນ
ຖະໜົນເລກທີ 13 ເໜືອ, 20 ກມ ຈາກຕົວເມືອງຫຼວງພະບາງໄປທາງທິດເໜືອ

ທີ່ຕັ້ງຂອງວິທະຍາເຂດຄະນະປ່າໄມ້:
ບ້ານ ປາກຄານ
ຖະໜົນເລກທີ 13 ເໜືອ, 25 ກມ ຈາກຕົວເມືອງຫຼວງພະບາງໄປທາງທິດໃຕ້