ທີ່ຢູ່ທາງໄປສະນີ:  ວິທະຍາໄລ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ພາກເໜືອ
ຕູ້ໄປສະນີ 154 ຫຼວງພະບາງ ສປປ ລາວ
ໂທລະສັບ: (+856) 071 219 036        ແຟັກ: (+856) 071 219 034

ທີ່ຕັ້ງຂອງວິທະຍາຫຼັກ:
ບ້ານ ວຽງສະຫວັນ, ຖະໜົນເລກທີ 13 ເໜືອ, 20 ກມ ຈາກນະຄອນຫຼວງພະບາງໄປທາງທິດເໜືອ

ທີ່ຕັ້ງຂອງວິທະຍາເຂດຄະນະປ່າໄມ້:
ບ້ານ ປາກຂັນ, ເມືອງຊຽງເງິນ
ຖະໜົນເລກທີ 13 ເໜືອ, 25 ກມ ຈາກຕົວ ນະຄອນຫຼວງພະບາງໄປທາງທິດໃຕ້

ປຶ້ມສະມຸດໂທລະສັບ