ມາຮູ້ຈັກກ່ຽວກັບ ວິທະຍາໄລກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜືອ, ວິໄສທັດ ແລະ ເປົ້າໝາຍຂອງວິທະຍາໄລ