ວິທະຍາໄລກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ພາກເໜືອ ເປີດຮັບສະໝັກນັກສຶກສາໃໝ່ ສົກຮຽນ 2021-2022

ເປີດຮັບສະໝັກນັກສຶກສາໃໝ່ ສົກຮຽນ 2021-2022

ຫຼັກສູດຊັ້ນສູງ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ເຂດເນີນສູງ (ລະບົບ 3 ປີ)

ມີ 5 ສາຂາວິຊາໃຫ້ເລືອກຮຽນດັ່ງນີ້:

1 ສາຂາ ວິຊາປູກຝັງ

2 ສາຂາ ວິຊາລ້ຽງສັດ

3 ສາຂາ ວິຊາປະມົງ

4 ສາຂາ ວິຊາທຸລະກິດກະສິກຳ

5 ສາຂາ ວິຊາປ່າໄມ້

ເງື່ອນໄຂຂອງຜູ້ເຂົ້າຮຽນ:

1) ເປັນນັກສຶກສາຈົບມໍ 7

2) ມີຄຸນສົມບັດດີ, ບໍ່ເປັນພະຍາດຕິດ ແປດຊໍາເຮື້ອ ຫຼື ບໍ່ເຄີຍຕິດຢາເສບຕິດ, ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ ແລະ ບໍ່ເປັນອຸປະສັກຕໍ່ກັບການຮຽນ, ດຸໝັ່ນ, ສູ້ການ, ສູ້ງານ ເໝາະສົມໃນການຮຽນວິຊາຊີບນີ້

3) ສໍາລັບແມ່ຍິງຊົນເຜົ່າ, ຜູ້ທຸກຍາກ ແລະ ຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ ຈະໄດ້ຮັບບູລິມະສິດ ໃນການບັນຈຸເຂົ້າຮຽນກ່ອນໝູ່

ການປະກອບເອກະສານເຂົ້າຮຽນ:

1) ຊີວະປະຫວັດນັກຮຽນ

2) ໃບຢັ້ງຢືນຈົບມໍ 7

3) ໃບຢັ້ງຢືນທ່ີຢູ່  

4) ໃບຢັ້ງຢືນສຸຂະພາບ

5) ໃບແຈ້ງໂທດ

6) ສໍາເນົາສໍາມະໂນຄົວ

7) ຮູບຖ່າຍ (3×4) 2 ໃບ (ບໍ່ກາຍ 3 ເດືອນ)

ກໍານົດເວລາການສະໝັກ:

  • ເປີດຮັບສະໝັກ ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 02 ສິງຫາ (8) 2021 ຫາ ວັນທີ 24 ກັນຍາ (9) 2021
  • ຍຶ່ນເອກະສານ ວັນທີ 27-30 ກັນຍາ (9) 2021
  • ເລີ່່ມເຂົ້າຮຽນ  ວັນທີ 04 ຕຸລາ (10) 2021

ພິເສດ:

ບໍ່ມີການສອບເສັງເຂົ້າ ພຽງແຕ່ກຽມເອກະສານໃຫ້ຄົບຖ້ວນ

ມາຍື່ນສະເໜີຕົວຕາມເວລາທີ່ກໍານົດແມ່ນ

ໄດ້ຮັບສິດ ເປັນນັກຮຽນໃນແຜນທັນທີ

ຄຣິກ ຫຼື ສະແກຣນບາໂຄດ ເພື່ອດາວໂຫຼດໃບສະໝັກ

ສົນໃຈຕິດຕໍ່ໄດ້ທີ່

ເບີໂທຕິດຕໍ່ສ່ວນບຸກຄົນ

030 537 2152

020 9708 7002

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s