ການບໍລິການຝຶກອົບຮົມຫຼັກສູດໄລຍະສັ້ນຂອງວິທະຍາໄລກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ພາກເໜືອ ປີ 2021

 

      Short Course Training Services of Northern Agriculture and Forestry College

 ຫຼັກສູດການຝຶກອົບຮົມໄລຍະສັ້ນສ້າງຂຶ້ນເພື່ອບໍລິການການຝຶກອົບຮົມເຕັກນິກວິຊາການດ້ານການປູກຝັງ, ລ້ຽງສັດ, ປະມົງ, ທຸລະກິດ ແລະ  ປ່າໄມ້ ໃຫ້ແກ່ບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ, ອົງການຈັດຕັ້ງທັງພັກລັດ, ພາກເອກະຊົນ, ຄອບຄົວຕົວແບບ ແລະ ຜູ້ທີ່ສົນໃຈທົ່ວໄປ ເພື່ອຍົກສະມັດຕະພາບ ແລະຄຸນນະພາບຂອງການຜະລິດໃຫ້ສູງຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ, ພາຍຫລັງການຝຶກອົບຮົມຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມສາມາດນໍາໄປໃຊ້ໄດ້ໃນຊີວິດຕົວຈິງ, ຮັບປະກັນດ້ານຄຸນນະພາບ, ສາມາດສ້າງເປັນອາຊີບແລະ ມີລາຍໄດ້ທີ່ໝັ້ນຄົງໃຫ້ແກ່ຕົນເອງ ແລະ ຄອບຄົວ.

    ຫລັກສູດການຝຶກອົບຮົມຂອງພວກກເຮົາແມ່ນເນັ້ນການເຮັດພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ 80-90% ແລະ ທິດສະດີພຽງ 10-20%. ວິທະຍາໄລມີສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການຝຶກອົບຮົມເຊັ່ນ:

   1). ຫໍພັກສໍາລັບນັກຝຶກອົບຮົມຊາຍ ແລະ ຍິງສາມາດບັນຈຸໄດ້ 60 ຄົນ

   2). ມີຫ້ອງຝຶກອົບຮົມ 2 ຫ້ອງ ພ້ອມປະກອບອຸປະກອນການຝຶກຄົບຊຸດ

   3). ມີເຮືອນຄົວສໍາລັບນັກຝຶກອົບຮົມໄວ້ແຕ່ງກິນ

   4). ມີຟາມດ້ານການປູກຝັງ, ລ້ຽງສັດ, ປະມົງ, ເຮືອນປຸງແຕ່ງຜະລິດຕະພັນພືດ ແລະ ສັດເພື່ອໄວ້ຝຶກປະຕິບັດທາງດ້ານເຕັກນິກວິຊາການຕົວຈິງ

   5). ມີອາຈານທີ່ເປັນຄຸຝຶກຮຽນຈົບມາຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ມີວຸດທິ, ມີຄວາມຊໍານານ ແລະ ມີປະສົບການຫລາຍປີ

ລ/ດຊື່ຫຼັກສູດ/ຫົວຂໍ້ຝຶກອົບຮົມ Course Nameໃຊ້ເວລາ Durationສະຖານທີ່ຝຶກອົບຮົມ Training Locationວັນເວລາຝຶກອົບຮົມ Date of trainingຄ່າຝຶກອົບຮົມ Training price
1ການປູກຜັກອິນຊີ       Organic vegetable production5 ວັນ 5 daysວກປໜ ຫຼື ປຶກສາກັນໄດ້  NAFC campus or can be negotiatedອິງຕາມການເຫັນດີຂອງສອງຝ່າຍ Based on the agreement500 000 ກີບ/ຄົນ
2 ການປູກເຫັດເຟືອງ  Straw Mushroom production5 ວັນ 5 days ວກປໜ ຫຼື ປຶກສາກັນໄດ້  NAFC campus or can be negotiated ອິງຕາມການເຫັນດີຂອງສອງຝ່າຍ  Based on the agreement500 000 ກີບ/ຄົນ
3ການປູກເຫັດນາງລົມ Oyster Mushroom production5 ວັນ 5 daysວກປໜ ຫຼື ປຶກສາກັນໄດ້   NAFC campus or can be negotiatedອິງຕາມການເຫັນດີຂອງສອງຝ່າຍ  Based on the agreement500 000 ກີບ/ຄົນ
4 ການລ້ຽງສັດປີກ ແລະການປ້ອງກັນພະຍາດສັດປີກ Chicken raising & prevention of poultry diseases5 ວັນ 5 days ວກປໜ ຫຼື ປຶກສາກັນໄດ້ NAFC campus or can be negotiated ອິງຕາມການເຫັນດີຂອງສອງຝ່າຍ  Based on the agreement500 000 ກີບ/ຄົນ
5 ເຕັກນິກການລ້ຽງກົບ   Frog raising5 ວັນ 5 days ວກປໜ ຫຼື ປຶກສາກັນໄດ້  NAFC campus or can be negotiated ອິງຕາມການເຫັນດີຂອງສອງຝ່າຍ  Based on the agreement500 000 ກີບ/ຄົນ
6 ການແປຮູບຜົນຜະລິດກະສິກໍາເພື່ອເພີ່ມມູນຄ່າຜົນຜະລິດກະສິກຳ Value-added agricultural production  processing5 ວັນ 5 days ວກປໜ ຫຼື ປຶກສາກັນໄດ້  NAFC campus or can be negotiated ອິງຕາມການເຫັນດີຂອງສອງຝ່າຍ  Based on the agreement500 000 ກີບ/ຄົນ
7 ການແປຮູບຜົນຜະລິດຕະພັນສັດ ເພື່ອເພີ່ມມູນຄ່າຜົນຜະລິດກະສິກຳ Value-added meat production  processing5 ວັນ 5 days ວກປໜ ຫຼື ປຶກສາກັນໄດ້  NAFC campus or can be negotiated   ອິງຕາມການເຫັນດີຂອງສອງຝ່າຍ  Based on the agreement500 000 ກີບ/ຄົນ
8ລະບົບກະສິກ່າປ່າໄມ້: ການປູກພືດເຄື່ອງປ່າຂອງດົງໃສ່ສວນໄມ້ໃຫ້ໝາກ/ສວນໄມ້ສັກ Agroforestry systems and intercropping with NTFP in fruit tree/teak plantations5 ວັນ 5 days ວກປໜ ຫຼື ປຶກສາກັນໄດ້   NAFC campus or can be negotiated   ອິງຕາມການເຫັນດີຂອງສອງຝ່າຍ   Based on the agreement400 000 ກີບ/ຄົນ

ໝາຍເຫດ:  –  ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມແຕ່ລະຫົວຂໍ້ໍ່ຕໍ່າສຸດ 5 ຄົນ/ຄັ້ງ ແລະ ສູງສຸດບໍ່ເກີນ 15 ຄົນ/ຄັ້ງ;

          –  ຄ່າເດີນທາງ, ທີ່ພັກ ແລະ ອັດຕາກິນແມ່ນພາກສ່ວນມາຝຶກເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບ

ພີເສດໆ:   ຄ່າທີ່ພັກລາຄາປົກກະຕິ 30 000 ກີບ/ຄົນ/ຄືນ, ຖ້າຫລາຍກວ່າມີ 10 ຄົນຂຶ້ນໄປທາງພວກເຮົາຈະຫຼຸດລາຄາ 25 000 ກີບ/ຄົນ/ຄືນ

ທ່ານສາມາດຕິດຕໍ່ກັບທີມງານພວກເຮົາໄດ້ ຄ່າຝຶກບໍ່ແພງ ແລະ ສົມເຫດສົມຜົນ ເພາະທາງວິທະຍາໄລພວກເຮົາແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການພັດທະນາປະເທດຊາດ ຢາກຖ່າຍທອດຄວາມຮູ້ໃຫ້ແກ່ສັງຄົມຈາກໃຈຈິງ.

ສົນໃຈລາຍລະອຽດ ຕິດຕໍ່ໄດ້ທີ່ ຫ້ອງການບໍລິຫານ ແລະ ຈັດຕັ້ງ ອາຈານ ບຸນຈັນ ເລັ່ງສະຫວັດ ເບີໂທ: 020 5589 4454, ອາຈານ ຄໍາເຜີຍ ດວງມາລີ ເບີໂທ: 020 2200 4244 ຫ້ອງການ: 071 219 036

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s