ການທັດສະນະ ແລະ ຢ້ຽມຊົມການປູກພືດປະສົບປະສານ

ວັນທີ່ 15 ຕຸລາ 2020 ຜ່ານມານີ້ ອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາຄະນະວິຊາປ່າໄມ້ໄດ້ລົງທັດສະນະ ແລະ ຢ້ຽມຢາມການປູກພືດປະສົບປະສານໃນພື້ນທີ່ຄ້ອຍຊັນ ທີ່ສູນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳເຂດເນີນສູງ ຕັ້ງຢູ່ບ້ານຫ້ວຍໂຄດ, ເມືອງຊຽງເງິນ, ແຂວງຫຼວງພະບາງ ໂດຍການນຳພາຂອງ ອາຈານ ສົມສີ ຄຳມະນີວົງ ຮອງອຳນວຍການວິທະຍາໄລກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜືອ ຊຶ່ງໄດ້ຮັບການຕ້ອນຮັບຈາກ ທ່ານ ຄຳຫ້ຼາ ພັນທະບູນ ຮອງຫົວໜ້າສູນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳເຂດເນີນສູງ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ໃນການທັດສະນະ ແລະ ຢ້ຽມຢາມໃນຄັ້ງນີ້ກໍ່ແມ່ນເພື່ອເປັນການໃຫ້ນັກສຶກສາໄດ້ລົງພາກສະໜາມຕົວຈິງຂອງການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນປູກພືດປະສົມປະສານໃນພື້ນທີ່ຄ້ອຍຊັນ ໂດຍສະເພາະການປູກພືດຫຼາຍຊະນິດຮ່ວມກັນເຊັ່ນ: ພືດໄລຍະສັ້ນ, ໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວ; ການປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງດິນໃຫ້ດີຂຶ້ນເຮັດໃຫ້ນຳໃຊ້ພື້ນທີ່ໄດ້ຢ່າງຖາວອນ; ຊ່ວຍເພີ່ມຜົນຜະລິດ ແລະ ລາຍໄດ້ທັງໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວ; ຕົ້ນທຶນຕ່ຳ, ຫຼຸດຄວາມສ່ຽງ ແລະ ສາມາດເຮັດດ້ວຍຕົນເອງ. ຊຶ່ງສູນດັ່ງກ່າວນີ້ມີພາລະບົດບາດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນຳໃຊ້ຊີວະນາໆພັນ, ລະບົບການຜະລິດກະສິກໍາ, ກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້ປະສົມປະສານໃນເຂດເນີນສູງໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ.

ພາບ ແລະ ຂ່າວ: ພຸດທະຟົງ ເຮີ  Afong Phouthafong (ນັກຂ່າວ ຄະນະວິຊາປ່າໄມ້)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s