ແຈ້ງຂ່າວມໍລະນະກຳ

sisouk

ໃນຕອນເຊົ້າ ຂອງວັນພະຫັດ, ວັນທີ 14 ກັນຍາ 2017 ອາຈານ ສີສຸກ ວິລະບຸດ ຊຶງເປັນອາດິດພະນັັກງານສັງກັດຢູ່ວິທະຍາໄລ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜືອ ໄດ້ເສຍ ຊີວິດແລ້ວ ດ້ວຍ ພະຍາດຂອງຜູ້ກ່ຽວ ສ່ວນວັນຊາປະນະກິດສົບ ຈະໄດ້ຈັດຂຶ້ນວັນເສົາ ວັນທີ 16 ກັນຍາ 2017ທີ່ບ້ານຊຽງແມນ, ເມືອງຈອມເພັດ ແລະ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ສະນັ້ນຈິງໄດ້ປະກາດມາທົ່ວຍາດພີນ້ອງໃຫ້ຮັບຊາບ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s