ການນຳໃຊ້ໂປຼແກຼມຊີຣີໄຊ ແລະ ການວິເຄາະຂໍ້ມູນ

          ວັນທີ 6 ມີນາ 2017 ນີ້ ໄດ້ຈັດກ້ອງປະຊຸມ ເພື່ອຝຶກອົບຮົມໃນຫົວຂໍ້: ການນຳໃຊ້ໂປຼແກຼມຊີຣີໄຊ ແລະ ການວິເຄາະຂໍ້ມູນ ການຕະຫຼາດ ຈຸດປະສົງ: ເພື່ອໃຫ້ຄູອາຈານ ວິທະຍາໄລ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜືອ ໄດ້ຮຽນຮູ້ ການນຳໃຊ້ໂປຼແກຼມຊີຣີໄຊ ແລະ ການວິເຄາະຂໍ້ມູນ ການຕະຫຼາດ, ເພື່ອຈະນໍາເອົາບົດຮຽນໃນການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງໄປໝູນໃຊ້ເຂົ້າ ໃນວຽກງານການຮຽນ ການສອນ ແລະ ການວິເຄາະຂໍ້ມູນຕົວຈິ່ງ. ໂດຍເປັນຄູຝຶກ ແມ່ນຄູອາຈານມາຈາກ ມະຫາວິທະຍາໄລ ແມ່ໂຈ້ ຊຽງໃໝ່ ປະເທດໄທ.ນອກຈາກນີ້ ມະຫາວິທະຍາໄລ ແມ່ໂຈ້ ຊຽງໃໝ່ ປະເທດໄທ ຍັງໄດ້ມອບອຸປະກອນການຮີດມົມງົວ ເພື່່ອມານຳໃຊ້ເຂົ້າ ການສອນໃນຕໍ່ໜ້າອີກດ້ວຍ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s