ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງຂອງຄະນະ

ຫຼັກສູດຄະນະວິຊາປະມົງ

=>ຫຼັກສູດຊັ້ນສູງ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ເຂດເນີນສູງ ສາຂາປະມົງ, ໄລຍະເວລາໃນການສຶກສາ 3 ປີ (6 ພາກຮຽນ), ມີໜ່ວຍກິດ: 113 ໜ່ວຍກິດ ປະກອບມີ 5 ໝວດວິຊາ ຄື:
1)ໝວດວິຊາພີ້ືນຖານ 8 ໜ່ວຍກິດ
2)ໝວດວິຊາພື້ນຖານຂອງວິຊາສະເພາະ 39 ໜ່ວຍກິດ
3)ໝວດວິຊາສະເພາະທົ່ວໄປ 25 ໜ່ວຍກິດ
4)ໝວດວິຊາສະເພາະສາຂາ 37 ໜ່ວຍກິດ
5)ໝວດວິຊາເລືອກ 3 ໜ່ວຍກິດ
=>ພາກທິດສະດີ 40% ແລະ ພາກປະຕິບັດ 60%

ໝວດວິຊາສະເພາະສາຂາປະມົງ

ຟາມລ້ຽງປາ ແລະ ຜະລິດປານ້ອຍຟາມລ້ຽງປາ ແລະ ຜະລິດປານ້ອຍ